Høringssvar fra Hamar Frivilligsentral

Dato: 19.10.2021

Høringssvar til ny forskrift for tilskudd til Frivilligsentraler

Hamar Frivilligsentral 19.oktober 2021

Fra 2022 skal tilskudd til Frivilligsentraler fordeles etter ny forskrift.

I den forbindelse ønsker Hamar Frivilligsentral å komme med høringssvar. Hamar Frivilligsentral er en godt etablert og veldrevet Frivilligsentral for hele Hamar kommune med sine ca. 32.000 innbyggere. Hamar Frivilligsentral har fem ansatte hvor to er fast ansatt i full stilling, en fast ansatt i 50% stilling, en ansatt i prosjekt 50% stilling samt en fast ansatt i 16% stilling. Hamar Frivilligsentral har nærmere 250 frivillige i alle aldre. Hamar Frivilligsentral er 100% avhengig av statlige og kommunale driftsmidler.

Hamar Frivilligsentral sitt innspill:

Det er viktig at Stortinget får sikret finansieringen til Frivilligsentralene i landet på best mulig måte for både små og store kommuner.
Hamar Frivilligsentral ønsker at fordelingsnøkkelen av midlene fra Kulturdepartementet (KUD) skal bli mer rettferdig, og at ordningen må relateres til innbyggertall, i tillegg til et grunnbeløp som også sikrer drift av Frivilligsentraler i mindre kommuner. Det bør være et grunnbeløp som alle kan leve med, en daglig leder i 100% stilling i hver sentral, og et «gradert» tilleggsbeløp etter innbyggertall. Det kjennes ikke rettferdig at sentraler med stort nedslagsfelt ikke skal få mer enn de med et lite nedslagsfelt. I realiteten blir det jo da færre kroner «pr. innbygger» og mer utfordrende for sentralene å få til aktiviteter for allmenheten. Og kanskje også etter hvor stor sentralen er når det gjelder ansatte og aktivitetsnivå.
Det som blir foreslått i dag er at man kan åpne flere sentraler i hver kommune for å motta mer midler fra Staten. Men, da blir det en større utgift for kommunene å eventuelt betale kommunalt tilskudd til flere sentraler. Det vil slå tilbake på opprinnelig sentral som trolig da får mindre i kommunalt tilskudd. Dette er ingen heldig utvikling hvis man kan greie seg med en sentral innenfor kommunen.
Den løsningen som Norges Frivilligsentraler foreslår er bra for sentraler i små kommuner, men sentraler med høye innbyggertall, kommer dessverre ikke så godt ut. Da er vi jo tilbake til den gamle løsningen med samme sum til alle, og det er ikke en rettferdig løsning for alle.
Hamar Frivilligsentral er innforstått med at innspillet fra Norges Frivilligsentraler som ble sendt til KUD er basert på spørreundersøkelsen, og at saken enda ikke er avgjort. Vi stiller oss litt undrende til dette, da svarprosenten på spørreundersøkelsen var på 52,7%, og samtidig var det vanskelig å tyde hvor mange prosent av de svarene som gikk for den gamle fordelingsnøkkelen. Det er heller ikke alle sentraler som er medlem av Norges Frivilligsentraler.

Styret i Hamar Frivilligsentral håper dere tar imot vårt innspill på en positiv måte, og vurderer det sterkt i den pågående prosessen. Dersom ønskelig stiller vi gjerne på et teamsmøte eller lignende, for å utdype hva vi mener og diskutere mulige løsninger.

Lykke til!

Med vennlig hilsen,

Hamar Frivilligsentral

v/Styreleder Erling Behrens

Mobil 45027284

e-post erling.behrens@gmail.com