Høringssvar fra Hjelmeland kommune

Dato: 12.11.2021

Hjelmeland kommune v/Kommunestyret:

Sak 063/21 Høyring forskrift for tilskot til frivilligsentralar

Behandling: Styreleiar Harald Ommundsen orienterte.

Røysting: Samrøystes i samsvar med forslag til vedtak frå rådmannen.

KST-063/21 Vedtak:

Kulturdepartementet har sendt forskrift for tilskot til frivilligsentralar ut på høyring. Hjelmeland kommune vil gi innspel om at modell 1 er best eigna for fordeling av tilskot til frivilligsentralar.