Høringssvar fra Vennesla Frivilligsentral

Dato: 03.11.2021

Høringssvar
Ny forskrift om tilskudd til frivilligsentraler

Vi takker for mulighet for å komme med innspill til ny forskrift.

Vi ønsker først å poengtere at vi mener det er positivt høringsnotatet bidrar til å klargjøre frivilligsentralens rolle og forpliktelser. Vi er også glad for at dette ses i sammenheng med frivillighetspolitiske målsetninger og at tilskuddsordningene skal bygge opp om disse.

Vi mener det er bra at frivilligsentralenes formål blir tydeliggjort i formålet i §1 i forslag til ny forskrift, samt at det også tydeliggjøres krav for å motta offentlige tilskudd.

Når det gjelder finansiering og beregning av tilskudd har vi følgende innspill:

Vi støtter forskriftens §3, om at det er kommunen som søker tilskudd, og §7g, hvor det tydeliggjøres at forutsetningen for tilskudd er minimum lokal finansiering på 40%.

Når det gjelder valg av modell for beregning av tilskudd er det uheldig at man ikke har et tallgrunnlag å uttale seg på. Det er vanskelig å forutse de økonomiske konsekvensene av de ulike modellene.

Vi har i Vennesla kommune 2 frivilligsentraler. Vi er ca. 15000 innbyggere. Vi har mange aktiviteter i begge sentralene som vi ønsker å videreføre, og vi frykter for en reduksjon i tilskuddet ved å anbefale modell 4.

I utgangspunktet er vi enige i argumentene som brukes knyttet til modell 4, hvor det åpnes for større lokal fleksibilitet i bruken av midlene, og at det ikke nødvendigvis knyttes til antall frivilligsentraler. Vi ser at det kan gi åpning for å åpne opp for mer solide fagmiljø samt gir større mulighet for å jobbe bredt. Men vi ser at en slik modell også kan føre til reduksjon i det totale tilskuddet til Vennesla kommune som igjen vil føre til en reduksjon i aktivitet. Det ønsker vi ikke.

Vi ønsker oss derfor en kombinasjon hvor man har mulighet for lokal fleksibilitet, men som ikke resulterer i redusert tilskudd og redusert aktivitet.

Vedlegg