Høringssvar fra Sandnes kommune

Dato: 08.11.2021

Sandnes kommune deler Kulturdepartementets syn på verdien av et godt og tett samarbeid mellom kommune og frivillig sektor, og at ordningen med frivilligsentraler er et viktig ledd i dette samarbeidet. Vi deler også synet på at et slikt samarbeid må tuftes på lokalt selvstyre og lokal frivillighetspolitikk.

Sandnes kommune har følgende merknader til forslag til forskrift:

Finansieringsmodell

En statlig ordning for styrking av alle kommuners arbeid med frivillighet bør baseres på objektive kriterier, ikke historisk organisering av frivilligarbeidet i enkeltkommuner. Den bør ha et fastelemenet som sikrer at alle kommuner har en grunnleggende finansiering, men samtidig reflektere at kommuner har ulike størrelser gjennom å knytte et bevegelig tilskudd til innbyggertall.

Sandnes kommune støtter departementets vurdering av modell 4. og mener denne vil gi en likere fordeling av tilskudd per innbygger. Vi mener det vil være en fordel at tildelingene ikke er knyttet til antall frivilligsentraler. Mens det i enkelte kommuner vil være hensiktsmessig med flere små frivilligsentraler, vil det i andre kommuner være formålstjenelig med en større frivilligsentral. Når midlene ikke er bundet opp til antall frivilligsentraler, stimuleres det til en mer dynamisk virksomhet tilpasset de ulike kommuners behov.

Sandnes kommune mener også at det er rimelig at store kommuner skal få noe mer enn små kommuner, samtidig som det er viktig å sikre at også små kommmuner har mulighet til å ha en frivilligsentral. Dette ivaretas av modell 4.

Det er fremdeles 43 kommuner som ikke har mottatt tilskudd til frivillgsentral. Vi oppfatter at både Stortinget og Kulturdepartementet ser det som en særlig oppgave å sikre at også disse kommunene tar del i ordningen. For å sikre økonomisk forutsigbarhet er det viktig at de økonomiske rammene for tilskuddsordningen økes i tak med at nye kommuner kommer med i ordningen.

Merknader til § 7 - Krav til frivilligsentralen

Forskriftens § 7 stiller en rekke formelle krav som må tilfredsstilles for å kunne motta tilskuddet. Punkt C i denne paragrafen stiller krav til at frivilligsentralen skal ha et eget styre, avholde årsmøter og ha egne vedtekter. Sandnes kommune mener dette kravet er uhensiktsmessig og lett kan komme i strid med ny Kommunelov for de kommunale frivilligsentralene.

Kommunale frivilligsentralervil i de fleste tilfeller være kommunale enheter/avdelinger, og dermed være underlagt kommunelovens bestemmelser. En kommunal avdeling vil ikke kunne ha eget styre, vedtekter, årsmøter og den intenderte autonomien. Styret i en frittstående organisasjon vil ha frihet, men også ansvar, for ansatte og økonomi. I en kommunal organisasjon vil kommunen alltid ha et overordnet ansvar for den samlede driften, og derfor også ha behov for å kunne sette de ytre rammene for enhetes frihet. Pålegget om et styre kan derfor skape interessekonflikt for en kommunal frivilligsentral og være til hinder for effektiv og god drift.

Dette betyr ikke at det ikke er et overordnet styre for kommunale frivilligsentraler. En kommunal frivilligsentral styres allerede av kommunens folkevalgte og deres utvalg, i tillegg til den kommunale administrasjonen.

Vimener kommunale frivilligsentraler kan sikre medbestemmelse og innspill fra frivillige organisasjoner på andre måter. Kommunene vil gjennom egen frivillighetspolitikk kunne sikre reell medvirkning og involvering av frivilligheten i drift og prioriteringer av frivilligsentraler - tilpasset lokale forhold. I de kommunene der frivilligsentralen er organisert utenfor den kommunale driften, vil kommunene selv kunne stille de nødvendige krav til organisasjonsform og vedtekter, for å sikre at driften er i tråd med lokal frivilligpolitikk.

Om departementet likevel ønsker å forskriftsfeste krav til medstyring for frivilligheten, anbefales det å heller formulere dette som et krav til forum for medbestemmelse og høring for frivilligheten.

Lenke til formannskapssak 01.11.2021