Høringssvar fra Harstad Frivilligsentral

Dato: 11.11.2021

Høringssvar fra Harstad Frivilligsentral

21/3571 Høring - forskrift for tilskudd til frivilligsentraler

Vi viser til invitasjon samt høringssvar fra Norges Frivilligsentraler. Harstad Frivilligsentral (HFVS) eies og drives av Harstad Røde kors i samarbeid med Harstad kommune.

Styret for HFVS har behandlet saken og ønsker å gi følgende høringsinnspill:

· Øremerkingen av tilskuddet er vesentlig for å gi forutsigbarhet for sentralene, uansett modell

· Den totale statlige rammen til fordeling vil være styrende for tilskudd til hver sentral, uansett modell. I modell 1 vil størrelsen på tilskuddet kunne variere med endringer i rammen eller med etablering av nye sentraler. I modell 4 vil tilskuddet også variere med endringer i rammen og vil kunne påvirkes betydelig dersom kommunen velger å etablere flere sentraler, ved kommunesammenslåing og ved nyetableringer i kommuner som i dag ikke har frivilligsentral.
Totalt sett ligger det stor usikkerhet i begge modellene og det bør derfor vurderes på ny hvordan sentralene kan oppnå bedre forutsigbarhet uavhengig av modell.

· Det er viktig at den totale rammen løpende prisindekseres.

Styret for HFVS anbefaler modell 4.

Siden modell 4 i praksis vil medføre en betydelig reduksjon (ca. 40.000) for de minste kommunene, bør det vurderes å kompensere dette helt eller delvis for allerede etablerte sentraler.

Vedlegg