Høringssvar fra Bergen kommune

Dato: 01.11.2021

Viser til vedtak i Bergen bystyre: Bergen bystyre behandlet saken i møtet 27.10.2021 i sak 285/21 og fattet følgende vedtak: Bergen kommune avgir høringsuttalelse til høring om Ny forskrift om tilskudd til frivilligsentraler, slik den fremkommer av byrådets forslag.

Byrådets vurdering og forslag til høringsuttalelse:

Bergen har mye lokalt engasjement og frivillige initiativ i store deler av byen. Byrådet er opptatt av å ta vare på og stimulere dette, og mener at modell 4 vil kunne gjøre det lettere for flere å få tilskudd til frivilligsentraler.

Frivilligsentralene i Bergen er viktige lokale møteplasser som knytter enkeltmennesker og organisasjoner sammen for å skape et godt frivillig miljø, gode aktivitetstilbud og et godt samarbeid mellom kommunen og frivilligheten. De 11 frivilligsentralene i Bergen er viktige aktører i det lokale folkehelsearbeidet, og bidrar til å skape glede og engasjement blant innbyggerne. Det er derfor viktig for byrådet å skape gode og forutsigbare rammevilkår for frivilligsentralene i Bergen.

Bergen kommune slutter seg til modell 4 i forskriften da den gir frivilligsentralene i Bergen en høyere tilskuddsramme og den gir et større handlingsrom i kommunale beslutningsprosesser. Denne modellen fremstår som mer rettferdig ved at den tar hensyn til at frivilligsentralene i store kommuner har et større nedslagsfelt enn frivilligsentralene i mindre kommuner.

I tillegg til dette kommer Bergen kommune med følgende innspill til forskriften angående krav om rapportering av midler:

Frivilligsentralene har problematisert kravet om revisorattestasjon i dagens tilskuddsordning, da de som utgangspunkt ønsker å bruke størst mulig del av tilskuddet til målrettet arbeid. De bør derfor ikke påføres uforholdsmessige krav knyttet til revisjon som påfører frivilligsentralene større kostnader enn nødvendig. Bergen kommune mener at en regnskapsrapportering som dokumenterer bruken av midlene for hele kommunens tilskudd er et fornuftig rapporteringsnivå.

Vedlegg