Høringssvar fra Jondal Frivilligsentral

Dato: 12.11.2021

Til Kulturdepartementet

Høyringssvar - Ny forskrift om tilskot til frivilligsentraler.

Jondal Frivilligsentral har i fleire styremøter drøfta dei ulike modellane som er lagt fram, og vi ser modell 1 som den klart beste løysinga. Modell 1 gjer gode og forutsigbare rammevilkår for frivilligsentralar i både små og store kommunar.

Styret i Jondal Frivilligsentral sluttar seg til Norges Frivilligsentraler sitt høyringssvar som anbefalar modell 1.

Med venleg helsing

på vegne av Styret i Jondal Frivilligsentral v/styreleiar Olav Magnus Hammer

Liv Bente Steiro

dagleg leiar Jondal Frivilligsentral