Høringssvar fra Øyer kommune

Dato: 26.10.2021

Møte i Kommunestyret den 21.10.2021 - Sak: 117/21

Vedtak i Kommunestyret i Øyer kommune den 21.10.2021 - Sak: 117/21:

Kommunestyret slutter seg til kommunedirektørens vurderinger slik de framkommer i saksutredningen.

Vedlegg