Høringssvar fra Tøyen- og Gamle Oslo frivilligsentraler, Bydel Gamle Oslo

Dato: 10.11.2021

Høringssvar fra frivilligsentralene i Gamle Oslo. Tøyen frivilligsentral og Gamle Oslo frivilligsentral

Styrene i de to sentralene vil takke for et godt gjennomarbeidet høringsnotat om ny forskrift om tilskudd til frivilligsentraler.

Styrene i de to sentralene vil tilslutte seg Høringssvaret fra Oslo frivilligsentraler med et par presiseringer.

Vi er enig i at frivilligsentralene skal ha en daglig leder i 100% stilling, og ha tilgang til egne lokaler men at det må være rom for at daglig leder kan få permisjon, frikjøp i forbindelse med tillitsverv og liknende.

Tildelingen

I motsetning til Oslo frivilligsentraler som er helt uenig i at kommunene skal få ansvaret for tildelingen, er vi ikke så redd for det. Dette så lenge tilskuddet er øremerket og at forskriften skal ligge til grunn for kommunenes tildeling til sine frivilligsentraler. Vi mener også at dette vil ansvarliggjøre kommunene.