Høringssvar fra Haugesund kommune

Dato: 29.09.2021

Høringssvar – Ny forskrift om tilskudd til frivilligsentraler

Det vises til Kulturdepartementets brev datert 12.august 2021 hvor «Ny forskrift om tilskudd til frivilligsentraler» sendes på alminnelig høring. Departementet ønsker primært innspill på hvilken tilskuddsmodell høringsinstansene mener er best egnet.

Høringsfristen er satt til 12.november 2021.

1. Tilskuddsmodeller

Høringsnotatet skisserer fire modeller for tildeling av tilskuddet. Kulturdepartementet vurderer modell 1 eller modell 4 som mest hensiktsmessig.

Haugesund kommune mener modell 4 er best egnet til å oppnå formålet i tilskuddsordningen. Forslaget legger opp til at tilskuddet beregnes delvis på bakgrunn av innbyggertall, og ikke antall eksisterende frivilligsentraler. Alle kommuner sikres tilskudd til minst én frivilligsentral, mens resten fordeles etter innbyggerantallet.

Haugesund kommune støtter departementets vurdering av modell 4, og mener at denne vil gi en likere fordeling av tilskudd per innbygger. Vi mener at det vil være en fordel at tildelingene ikke er knyttet til antall frivilligsentraler. Mens det i enkelte kommuner vil være hensiktsmessig med flere små frivilligsentraler, vil det i andre kommuner være formålstjenlig med én større frivilligsentral. Når midlene ikke er bundet opp til antall frivilligsentraler, stimuleres det til en mer dynamisk virksomhet tilpasset de ulike kommunenes behov.

Haugesund kommune mener også at det er rimelig at store kommuner skal få noe mer enn små kommuner, samtidig som det er viktig å sikre at selv små kommuner har mulighet til å ha en frivilligsentral. Dette ivaretas i modell 4.

2. Andre innspill til forskriften

I § 7 Krav til frivilligsentralen, punkt C, står det «ha et styre, avholde årsmøte og ha egne vedtekter». Haugesund kommune mener at § 7 i større grad må tilpasses de kommunale frivilligsentralene.

Kommunale frivilligsentraler vil i de fleste tilfeller være kommunale enheter/avdelinger og dermed være underlagt kommunelovens bestemmelser. Et styre for en kommunal avdeling vil ikke kunne ha egne vedtekter, årsmøter og den intenderte autonomien.

I en frittstående organisasjon vil styret ha frihet, men også ansvar for ansatte og økonomi. I en kommunal organisasjon vil eksempelvis alltid underskudd dekkes av kommunen overordnet uten ansvar for et styre. Dette gjelder også kommunale foretak.

Dette betyr ikke at det ikke er et overordnet styre for kommunale frivilligsentraler. En kommunal frivilligsentral styres allerede av kommunens folkevalgte og dets utvalg, i tillegg til den kommunale administrasjonen. I Haugesund kommune er utvalg for kultur, idrett og frivillighet overordnet folkevalgt styre.

Pålegget om et styre kan derfor potensielt skape store interessekonflikter for en kommunal frivilligsentral og være til hinder for effektiv og god drift. En kommunal frivilligsentral vil i så tilfelle måtte forholde seg til mange ulike interesser og flere overordnede enheter.

Vi mener kommunale frivilligsentraler kan sikre medbestemmelse og innspill fra frivillige organisasjoner på andre måter. Det kan eksempelvis tas inn et krav om forum for medbestemmelse og høring for frivilligheten.

I § 8 Gratis utlån av frivilligsentralens lokaler, står det «frivilligsentralens lokaler skal gjøres tilgjengelige for gratis utlån til frivillige organisasjoner (…). Med frivilligsentralens lokaler menes i denne sammenheng alle lokaler finansiert og driftet gjennom tilskudd etter denne forskriften.»

I en kommunal frivilligsentral er finansieringen av lokalene en del av den overordnede eiendomsforvaltningen til kommunen. Det er derfor ikke slik at det kan være mulig å definere hva som er «frivilligsentralens lokaler». I Haugesund kommune er tilskuddet i all hovedsak brukt til ansatte og aktiviteter, ikke til lokaler. Dette muliggjør mer aktivitet. Definisjonen krever i tilfellet at vi må omdisponere tilskudd fra aktivitet til finansiering av drift av lokaler.

Haugesund kommune mener en heller kan ta inn et krav om at ved kommunale frivilligsentraler skal kommunen gjøre lokaler tilgjengelig til gratis utlån til frivillige organisasjoner.