Høringssvar fra Borgen nærmiljøsentral

Dato: 11.11.2021

Borgen nærmiljøsentral støtter i hovedsak forslaget til nye retningslinjer. Vi stiller oss bak høringssvaret fra Norges Frivilligsentraler og fra Heggedal nærmiljøsentral.

Med hensyn til valg av økonomisk modell, er modell nr. 1 klart å foretrekke. Modell nr. 4 vil ikke sikre driften av de ikke-kommunale frivilligsentralene i Asker uten at kommunen egen-finansierer bortfallet av støtte.

Vi anser det som viktig at frivilligsentralene samarbeider tett med kommunen, basert på samarbeidsavtaler, samtidig som hver sentral har eget styre og egne vedtekter. Dette gir en selvstendighet som fører til eierskap og forankring i lokalmiljøet. Hver sentral utvikler seg ut fra behovene i sitt lokalmiljø og menneskene som bor der. Det er ikke nødvendig å være medlem og mange sentraler har stor bredde i sine aktiviteter med folk i alle aldre, kjønn og bakgrunn. For mange kan det være et sted å prøve seg på å delta i frivilligheten.

Ikke-kommunale frivilligsentraler organisert som foreninger er en av flere aktører i lokalsamfunnet, men vi skiller oss fra mange andre gjennom det tette samarbeidet med kommunen. Organisasjons-formen ´forening´ åpner for flere muligheter til å søke ekstern finansiering enn det kommunale virksomheter har anledning til. Slik sikrer det årlige tilskuddet til frivilligsentralen en grunnfinansiering som genererer betydelige prosjektmidler.

Vi håper at forslaget til ny forskrift vedtas med en økonomisk ramme som gir frivilligsentralene anledning til å fortsette arbeidet og utvikler nye muligheter i tett samarbeid med kommunene - dette betyr mye for mange!