Høringssvar fra Trondheims frivilligsentraler

Dato: 06.11.2021

Daglig ledere ved Trondheims 14 frivilligsentraler, takker Kulturdepartementet for muligheten til å komme med høringssvar.

Innledningsvis vil vi kommentere at Trondheims frivilligsentraler støtter opp om høringssvaret som Landsstyret i Norges frivilligsentraler gir. I Landsstyrets høringssvar mener vi følgende punkt er viktige presiseringer for en fremtidsrettet utvikling av frivilligsentralene;

  • Finansieringsmodel 1 velges, men hovedbudskspet fra model 4 innlemmes. I en ny tilskuddsmodell bør det åpnes opp for større fleksisbilitet i organiseringen. Et eksempel kan være å oppbemanne eksisterende sentraler ved å gi dobbelt tilskudd, fremfor nødvendigvis å måtte opprette en ny sentral. Dette vil særlig være aktuelt i en storbykommune. Med dobbel bemanning vil en frivilligsentral kunne bli mere robust.
  • Landsstyret i Norges frivilligsentraler bør gis en veiledende funksjon når det søkes om etablering av nye frivilligsentraler.Dersom oppretting av nye sentraler medfører redusert tilskudd for de eksisterende, vil god og riktig prioritering være svært viktig.
  • Vi ønsker at tilskuddsfordeling og rapportering skal foregå gjennom kommunen, fremfor direkte fra kulturdepartement til den enkelte frivilligsentral. Ett godt og tett samarbeide mellom frivilligsentralene og kommunen er svært avgjørende for positiv utvikling av frivilligsentralene og frivilligheten.
  • Vi er positive til at frivilligsentralenes lokaler gratis skal lånes ut til andre frivillige organisasjoner, men dette kan ikke være et krav, men en oppfordring.

Til kulturdepartementets høringsnotat ønsker vi å kommentere at teksten som omhandler nye krav til frivilligsentralene kan oppleves som uklare. Før forskrift vedtas, må betydningen av følgende paragrafer tydeliggjøres og kunne være gjennomførbare:

§ 7b " Være organisert under og drtiftes av en kommune, en eller flere virksomheter registrert i frivillighetsregisteret og/eller et samvirkeforetak der samtlige medlemmer er kommuner og/eller virksomheter registrert i frivillighetsregisteret."

Vår kommentar: Teksten er komplisert skrevet og vanskelig å få tak på. Vi ønsker en tydeligere avklaring i hva det egentlig innebærer å være organisert under og driftes av en annen virksomhet. Henger sammen med § 7h.

§ 7c " Frivilligsentralen må ha eget styre"

Vår kommentar: For oss virker det uklart om kravet ligger i at hver frivilligsentral må ha et eget styre, eller om kravet til styre ligger i virksomheten frivilligsentralen er organisert under.

§7c "Frivilligsentralen skal ha årsmøte

Vår kommentar: Uklart om kravet til årsmøte ligger hos frivilligsentralen eller om det er krav om årsmøte i virksomheten frivilligsentralen er organisert under.

§ 7h " Frivilligsentralen skal ha eget organisasjonsnummer

Vår kommentar: Vi er svært positive til kulturdepartementets krav om at frivilligsentralene skal være registrert i enhetsregistret og frivillighetsregistret. Det problematiske med dette vil ligge i kravet om organsiering, som fremkommer i §7b. En frivilligsentral som er organisert under en annen virksomhet, kan ikke få et eget, juridisk organisasjonsnummer. Som underavdeling kan man få tildelt et virksomhetsnummer, men ikke et juridisk organisasjonsnummer. Et virksomhetsnummer gir ikke anledning til å bli registrert i enhetsregistret. Det vil være nødvendig med en avklaring på hvorvidt det er et organisasjonsnummer eller et virksomhetsnummer som kreves.