Høringssvar fra Øvre Eiker kommune

Dato: 30.09.2021

Her følger utskrift av Øvre Eiker kommunestyres behandling av saken 29. september 2021:

Behandling i Kommunestyret - 29.09.2021

Det fremkom ingen andre forslag under behandlingen. Utvalg 3s innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 29.09.2021

Øvre Eiker kommune mener det er viktig med frivilligsentraler som kan bidra til mer frivillig aktivitet, at det er lettere å drive frivillig aktivitet, og til mer kontakt mellom frivillighet og kommune. Kommunen har følgende tilbakemeldinger til forslaget til forskrift om tilskudd til frivilligsentraler:

Kommunen foretrekker modell 4 for finansiering

Kommunen mener det er uheldig å stimulere til etablering av mange sentraler der det er mer hensiktsmessig med flere årsverk. Modellen for finansiering bør samtidig bidra til at det kan være frivilligsentraler i hele landet. Da mener vi modell 4 er et godt kompromiss, som sikrer alle kommuner frivilligsentraler, samtidig som det er enkelt å forholde seg til at resten av tilskuddet fordeles etter innbyggertall. Da kan frivilligheten og kommunen sammen velge hva som er en god organisering, ut fra lokale forhold.

Kommunen mener § 7 inneholder byråkratiserende krav til frivilligsentralene

Kulturdepartementets kravliste til frivilligsentralene er preget av en gammeldags tilnærming til frivilligsentraler. Dette gjelder særlig punkt c, d og f. I stedet for å oppstille formalkrav til hva en frivilligsentral skal være, bør regelverket i større grad oppstille funksjonskrav. Det gjør det mulig å omstille seg i takt med teknisk, sosial og kulturell endring.

Det kan være hensiktsmessig å sikre at frivilligsentralens aktivitet er mulig å skille ut fra moderorganisasjonens aktivitet, uansett om denne er en kommune, frivillige organisasjon eller samvirkeforetak. Imidlertid beveger både frivilligheten og samfunnet seg i retning av mer smidige organisasjonsformer. Erfaringen med den tradisjonelle organiseringen av frivilligsentraler, med eget styre, årsmøte og egne vedtekter, var at det alt for ofte ble slik at dette var sandpåstrøingsorganer.

I tillegg kan det oppleves som unødvendig tidkrevende og byråkratisk for frivillige lag og foreninger å stille med styremedlemmer og delta på et eget årsmøte. Dette blir for ofte rent formelle organer, uten diskusjoner av betydning for driften.

Samtidig kan det være gode grunner til å kreve en mer systematisert involvering av frivilligheten i driften av frivilligsentralen enn man kan få uten noen krav, og også i vurderinger om kommunens frivillighetspolitikk mer generelt. Derfor mener Øvre Eiker kommune at kravet i § 7, punkt c., bør omformuleres til noe slikt som dette: «ha dokumenterte strukturer, organer og rutiner som sikrer frivillig innflytelse på driften av frivilligsentralen».

Tilsvarende kan det være byråkratiserende og kostnadsdrivende å utarbeide egne formelle regnskaper og årsrapporter for frivilligsentralene. Særlig gjelder dette for frivillig eide frivilligsentraler. Det bør være tilstrekkelig at det er mulig å skille ut sentralens tall fra moderorganisasjonens regnskap, og at frivilligsentralen kommuniserer utad om sin aktivitet og drift på en måte som gjør at frivilligheten kan ta stilling til driften og bli inspirert til å samarbeide med sentralen. Vi foreslår at kravet i § 7, punkt d. omformuleres til: «aktivt kommunisere utad om egen aktivitet og drift, og kunne gi enkelt innsyn i hvordan sentralens midler benyttes»

Det viktigste med en frivilligsentral er at den har én eller flere medarbeidere som kan være dedikert til å oppfylle sentralens formål. Å bruke betegnelsen «daglig leder» kan gripe inn i avtaleverk og lokal organisasjonsstruktur på en byråkratiserende måte. Det er også etter Øvre Eiker kommunes syn merkelig at man skal være «daglig leder» i de tilfellene man er én ansatt i sentralen. Det kan ofte være hensiktsmessig å være samorganisert i større fagmiljøer og enheter, hvor den eller de som har ansvaret for frivilligsentralen er sammen med kollegaer med tilstøtende arbeidsoppgaver man kan samarbeide med. Da kan det ofte være slik at den «daglige lederen» i realiteten ikke er leder, men en utførende kunnskapsarbeider med stor grad av selvstendig ansvar. Derfor mener Øvre Eiker kommune at § 7,

punkt f. bør omformuleres til: «ha minst én dedikert medarbeider med ansvar for sentralens virksomhet».

Frivilligsentralene bør ha fleksibel tilgang på lokaler

I tillegg vil vi gjøre oppmerksom på at § 7, punkt e., særlig sammenholdt med § 8, også kan binde frivilligsentralen opp til ett bestemt lokale. I en kommune med større utstrekning og flere mindre tettsteder kan dette bidra til sentralisering. En frivilligsentral bør i en slik kommune kunne ha aktivitet på flere tettsteder. I et slikt tilfelle vil det være uheldig om forskriften gir inntrykk av at en frivilligsentral skal ha ett bestemt lokale, da dette kan binde midler opp til dette lokalet og gjøre at det blir mindre attraktivt å ha en mer fleksibel arbeidsform. I tillegg er det slik at tilskuddet til frivilligsentralen i realiteten bare dekker en andel av lønnsmidlene. I mange tilfeller får frivilligsentralene trolig disponere lokaler vederlagsfritt, og andre ledd i § 8 blir da uten meningsinnhold i slike tilfeller. I tillegg bør det presiseres at det er frivilligsentralens eier som kan fastsette utfyllende regler for utlån av lokaler og utstyr, slik at det er lettere å sikre god sambruk mellom ulike aktører tilknyttet lokalene. Teksten i § 7, punkt e. er på egen hånd god, men § 8 bør endres til dette:

§ 8 Gratis utlån av lokaler

Lokaler hvor frivilligsentralen gjennomfører sine aktiviteter skal gjøres tilgjengelig for gratis utlån til frivillige organisasjoner når frivilligsentralens behov for lokalene er dekket, så langt det er praktisk mulig.

Med lokaler hvor frivilligsentralen gjennomfører sine aktiviteter menes i denne sammenheng alle lokaler som frivilligsentralen disponerer fast eller finansierer og/eller drifter gjennom tilskudd etter denne forskriften.

Frivilligsentralens eier kan fastsette utfyllende regler for utlån av lokaler og utstyr. Reglene skal ikke diskriminere mellom frivillige organisasjoner.

Begrunnelse

Det er viktig med ubyråkratiske regler som gir rom for framtidig utvikling.