Høringssvar fra Bodø Frivilligsentral

Dato: 15.10.2021

Det vises til høringsnotat fra Kulturdepartementet datert 12.08.21, oppdatert 20.08.21.

Innledningsvis beklager vi at Kulturdepartementet har besluttet å utsette implementering av den nye forskriften til 2023, noe som medfører økt usikkerhet rundt frivilligsentralenes rammebetingelser.

Styret i Bodø Frivilligsentral anbefaler modell 4 i høringsnotatet som den beste, mest forutsigbare og mest rettferdige tilskuddsordningen – både for små og store kommuner.

En forutsetning for å innføre modell 4 er etter vår mening at ingen kommuner kommer dårligere ut enn i dagens modell (fast årlig tilskudd på kr. 440.000 til hver frivilligsentral i 2021).

Dette innebærer at det foreslåtte grunntilskuddet på kr. 350.000 bør økes noe. Gitt tallene i høringsnotatet, og med et estimert tilskudd på vel kr. 18 per innbygger (tall fra Norges Frivilligsentraler), vil kommuner med færre enn 5.000 innbyggere komme dårligere ut i modell 4 enn i dag. Dette kan enkelt løses ved å heve grunnbeløpet noe. Med et grunnbeløp til hver sentral på kr. 420.000 vil ingen kommuner komme dårligere ut enn med dagens ordning.

Nivå på fremtidig tilskudd per kommune vil – uavhengig av modell - avhenge av den totale rammen for ordningen, som igjen er et politisk spørsmål som fastsettes i årlige budsjettprosesser.

Vi vil videre understreke at modell 4 fremstår som langt mere forutsigbar – og mindre byråkratisk – enn modell 1. I modell 1 er det en stor økonomisk og administrativ usikkerhet knyttet hvordan etablering av nye frivilligsentraler (både i kommuner som i dag har en eller flere sentraler og kommuner som i dag ikke har etablert en frivilligsentral) vil påvirke grunnbeløpet til hver sentral. I modell 4 vil denne usikkerheten være langt lavere, og begrenses til mulig etablering av nye sentraler i kommuner som i dag ikke har en frivilligsentral.

I modell 4 er det ikke – som i dagens modell 1 – nødvendig for større kommuner å opprette flere frivilligsentraler (med hver sin daglige leder i 100% stilling) for å oppnå et høyere statlig tilskudd til styrking av frivillighetsarbeidet. I modell 4 vil derfor en større andel av tilskuddet gå til å styrke tilrettelegging for frivillig sektor, uten krav om å opprette nye organisasjoner.

Kirsten Springer Hasvoll Knut S. Brinchmann

Styreleder Daglig leder

Vedlegg