Høringssvar fra Namsskogan kommune

Dato: 10.11.2021

Namsskogan kommunestyre vedtok følgende uttalelse i møte 09.november 21, i sak 83/2021 "Høring- forskrift for tilskudd til frivilligsentraler"

  1. Namsskogan kommune mener at modell 1 er den modellen som best egner seg som finansieringsmodell for frivilligsentraler. Modell 1 gir frivilligsentraler i små kommuner en forutsigbarhet og mulighet til å drive på det nivået som allerede er etablert. Frivilligsentralene i Namsskogan kan i stor grad videreføre driften som i dag. Modell 1 viderefører målsetningen om at frivillighetssentraler skal ha forutsigbare rammevilkår og fortsatt kan stimulere til frivillig innsats, være åpne møteplasser for befolkningen og fremdeles være et bindeledd mellom kommune og frivillig sektor i mindre kommuner.
  2. Kravet om utlån av lokaler til øvrige organisasjoner kan påvirke egenfinansiering for frivilligsentraler som har inntekter på utleie. Kravet kan gi uheldige virkninger opp mot øvrige frivillige aktører som vil få kunne få mindre utleie.
  3. Krav knyttet til 40% finansiering og lik fordeling/behandling av tilskudd fra offentlige sektor vil medføre en omfordeling av midler der det er flere sentraler kommunen. Dette kan virke mot hensikten om å styrke kommunal prioritering av tilrettelegging for frivillig arbeid. En konsekvens er at det kan bli utfordrende for kommuner å søke midler til frivilligsentral dersom økonomien er presset.
  4. Det bør være opp til den enkelte kommune å fordele overføringene mellom frivilligsentralene. Dette fordi de forskjellige frivilligsentraler driftes ulikt og kan ha forskjellig nedslagsområde i kommunen.

Vedlegg