Høringssvar fra Asker kommune

Dato: 09.11.2021

Asker kommune avgir følgende høringssvar: Asker kommune ønsker å beholde tilskudd til frivilligsentraler i tråd med modell 1, og fremmer forslag om at rammen øker i takt med behovet for nye sentraler i kommunene.

Asker kommune mener at kravet om gratis utlån av frivilligsentralens lokaler bør utgå.

Asker kommune ber om at ikrafttredelsen av forskriftene utsettes til 2023 for å unngå usikkerhet omkring finansieringen til frivilligsentralene i 2022.

Vedlegg