Høringssvar fra Alstahaug kommune, Alstahaug frivilligsentral

Dato: 11.11.2021

Høringsuttalelse fra Alstahaug kommune og Alstahaug frivilligsentral:

Formannskapets behandling av sak 62/2021 i møte den 10.11.2021:

Behandling Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak: Alstahaug kommune ønsker å gi sin tilslutning til Ny forskrift om tilskudd til frivilligsentraler. Alstahaug kommune mener at Modell 1 vil være den beste økonomiske modellen for frivilligsentralene nasjonalt. I tillegg mener kommunen at forskriften som sådan, med de bemerkningene vi har gjort i høringsuttalelsen, vil bidra til å styrke frivilligsentralenes posisjon som et bindeledd mellom offentlige tjenester, kommunen og frivillig sektor.

Høringsuttalelsen i sin helhet er vedlagt.

Vedlegg