Høringssvar fra Engerdal kommune

Dato: 12.11.2021

Engerdal kommune mener at modell 4 i høringsnotatet er det beste alternativet. Dette er den mest forutsigbare og rettferdige tilskuddsordningen for både små og store kommuner. Dog bør det settes en forutsetning for at modell 4 skal innføres, og det er at grunntilskuddet som er nevnt i høringsnotatet økes til 440 000,- (som er det samme som beløpet Frivilligsentralene mottar i 2021), slik at ingen kommuner kommer dårligere ut av det enn det som er gjeldende i dagens modell.

Gitt tallene i høringsnotatet, og med et estimert tilskudd på vel kr. 18 per innbygger (tall fra Norges Frivilligsentraler), vil kommuner med færre enn 5.000 innbyggere komme dårligere ut i modell 4 enn de gjør i dag. Dette kan enkelt løses ved å heve grunnbeløpet noe, som nevnt ovenfor.

Et krav om 40% lokal finansiering vil helt klart være med å styrke finansieringen av Frivilligsentralene, men dette kan også være en utløsende faktor til at kommuner med trang og dårlig kommuneøkonomi ikke klarer å opprettholde sentralen. Det er derfor viktig at kravene til kommunal medfinansiering ikke øker ut over dagens nivå.

Når det gjelder pålegget om gratis utlån av Frivilligsentralens lokaler synes Engerdal kommune det bør være opp til den enkelte Frivilligsentral å bestemme. Kommunen er enig at det bør legges til rette for at frivilligheten har tilgang til lokaler, men gratis utlån kan i mange tilfeller gi økte utgifter som nevnt – kostnader må dekkes. I tillegg er det ulike løsninger på Frivilligsentralenes lokaler. I alle tilfeller er det ikke sikkert at det er mulig med utlån på kveldstid/helger, grunnet beliggenheten til lokalene og omgivelsene rundt. Er den f.eks. lokalisert i nærheten av/i tilknytning til sykehjem/omsorgsboliger, vil det i mange tilfeller by på utfordringer og hindringer av utlån.