Høringssvar fra Randaberg kommune

Dato: 01.11.2021

Hovedutvalg for nærmiljø og kultur i Randaberg kommune har behandlet høring av forskrift for tilskudd til frivilligsentraler i sitt møte 07.10.2021. Utvalget gjorde enstemmig vedtak om følgende uttalelse på vegne av Randaberg kommune:

Randaberg kommune slutter seg til hovedprinsippene i forslaget til ny forskrift for tilskudd til frivilligsentraler. Forskriften legger grunnlaget for frivilligsentraler som er forankret i lokaldemokratiet, den enkelte kommunes frivilligpolitikk og den lokale frivillighetens behov.

Randaberg kommune støtter modell 4 for beregning av tilskudd, herunder kravet om 40 prosent lokal finansiering. Denne modellen ivaretar best balansen mellom å sikre en finansiering for de mindre kommunene, og samtidig gi en rettferdig fordeling ut fra kommunestørrelse og innbyggertall.

Randaberg kommune støtter forskriftens gratisprinsipp for utlån av frivilligsentralens lokaler, i tråd med det som allerede er innarbeidet som prinsipp i Randaberg kommune for utlån av lokaler til frivillige lag og foreninger.