Høringssvar fra Hå kommune

Dato: 11.11.2021

Høringssvar - Forslag til ny forskrift om tilskudd til frivilligsentraler 2021

Vi viser til høringsnotatet som gjelder ny forskrift for tilskudd til frivilligsentraler 2021 og tilhørende høringsbrev. Hå kommunen har merknader til forslaget.

Merknad 1 - Modell for tilskuddet

Hå kommune ønsker å spille inn av vi ser modell 1 som det klart beste alternativet for fordeling av tilskudd. Modellen er enkel, ubyråkratisk og kjent og legger til rette for at kommuner med en georafi som tilsier at det er lurt med mer enn en sentral, tilgodeses for dette.

Merknad 2 - §7 c og f og formålet med tilskuddet

I Hå har vi i dag to frivilligsentraler. Hver sentral har en fulltidsansatt frivilligkoordinator som i praksis har oppgaver som daglig leder - rollen tradisjonelt har hatt. I tillegg har vi en leder for de to frivilligkoordinatorene som sikrer systematikk i arbeidet og arbeid på systemnivå. Denne organiseringen fungerer svært bra i Hå. I tillegg har vi ikke et styre for frivilligsentralene, men et frivilligråd bestående av kommunalt ansatte, frivstilte frivillige og representanter for organisasjoner. Denne organiseringen opplever vi at fungerer svært bra. Ellers rapporterer vi i de ordinære kanalene internt i kommunen og med årsmeldingen til kommunestyret som den største og mest formelle rapporteringen i løpet av et år.

Formålet med tilskuddet til frivilligsentraler er å gi økt lokalt handlingsrom - dette mener vi at § 7 c og f ikke støtter.

Vi mener altså at forskriftens § 7c som krever at en frivilligsentral skal ha et eget styre, avholde årsmøte og ha egne vedtekter, og § 7c som krever at sentralene skal ha en egen daglig leder, ikke er etter forskriftens formål.

For Hå kommune: Linn Økland, leder frivilligenheten