Høringssvar fra Roan frivilligsentral SA

Dato: 03.11.2021

HØRINGSUTTALELSE TIL «NY FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL FRIVILLIGSENTRALER»

Styret i Roan frivilligsentral SA vedtar følgende høringsuttalelse til «Ny forskrift om tilskudd til frivilligsentraler»:

Bakgrunn:

Roan frivilligsentral SA har tidligere hatt daglig leder i 50 % stilling. Ressursen gikk hovedsakelig til å lønne en person, uten at det i stor nok grad førte til at møteplasser ble skapt, aktiviteter gjennomført i særlig grad, og at frivillvilligheten ble aktivisert.
Fra 2018 har vi drevet prosjektretta uten fast ansatt, men med en arbeidende styreleder som mottar styreledergodtgjørelse og honorar for medgått tid til prosjekter som er eksternt finansiert i tillegg til egenfinansiering. En stor del av midlene har gått til lag og foreninger i lokalmiljøet som har etablert nye og vedlikeholdt eksisterende møteplasser og skapt nye og vedlikeholdt tidligere aktiviteter i sine lokalmiljøer. En forutsigbar statlig finansiering har vært avgjørende for en slik drift.

· Sentrale frivillighetspolitiske målsetninger

· Vi støtter de fire statlige målene for frivillighetspolitikken beskrevet under overskrifta Sentrale frivillighetspolitiske målsetninger. Vi støtter også målsetningen for tilskuddsordningen og finner at den samsvarer godt med slik vi driver:

o stimulerer til frivillig aktivitet og innsats

o er med på å skape åpne møteplasser for befolkningen

o er et bindeledd mellom kommunen og frivillig sektor (vi har som andelshavere de fleste aktive lag og foreninger i vårt nedslagsområde)

o er en tilrettelegger for frivillig aktivitet i kommunen sammen med lag og foreninger

o har bidratt til økt aktivitet i lokalt organisasjonsliv

o styret i Roan frivilligsentral SA har god kontakt med lokalt organisasjonsliv og god kunnskap om lokalt organisasjonsliv sine behov

· Styrke frivilligsentralene som selvstendig enhet

o Roan frivilligsentral SA støtter de krav som stilles under denne overskriften i høringsnotatet. Dette er med på å profesjonalisere enhetene og frivilligheten generelt.

· Styrke kommunens koordinerende rolle

o Roan frivilligsentral SA samstemmer i de føringer og målsetninger som ligger under denne overskrifta.

· Lokal finansiering

o Roan frivilligsentral SA er positive til kravet om 40 prosent lokal finansiering og støtter argumentene for dette i høringsnotatet.

· Fordeling av tilskuddsmidlene

o Roan frivilligsentral SA er tilfreds med at det opprinnelige forslaget fra regjeringa om tilskuddet som frie midler ble forkastet.

o Lokale behov og forhold varierer. Det er viktig at frivilligsentralene har utspring i lokale forhold og behov. Det må derfor ikke bli et system som tar utgangspunkt i virkeligheten i sentrale strøk og store lokalmiljøer/bymiljøer, slik det ofte blir i sentrale planer og forskrifter. Lokalmiljøene er ulike, og for strenge krav kan føre til at noen frivilligsentraler skvises ut.

· Det er viktig at frivilligsentraler i små kommuner/lokalsamfunn får finansiering. I små kommuner/lokalsamfunn er kanskje frivilligsentralen et av svært få aktivitetstilbud. I større kommuner/lokalsamfunn er det flere tilbydere og flere aktiviteter og tilbud. Statens tilskudd bør derfor være likt for alle frivilligsentraler. I store og folkerike kommuner er økonomien bedre og de har i utgangspunktet et større og mer variert aktivitetstilbud som får støtte fra staten via andre tilskuddsordninger i tillegg til det frivilligsentraler tilbyr. I små lokalsamfunn kan frivilligsentralen være et viktig tilbud blant få, og kanskje det eneste som får statstilskudd direkte.

o Roan frivilligsentral SA vil gå inn for modell 1 – et fast beløp per frivilligsentral. Vi mener dette følger opp intensjonen i Stortingets vedtak nr. 724 av 17.juni 2020. Vi er ikke bekymret for at det blir press på ordninga, og mener at det må være at statlig mål at det er minst en frivilligsentral i hver kommune og at rammene for ordningen må økes ut fra denne målsetninga. Slik vil staten ble en viktig bidragsyter i landets frivillighetspolitikk sammen med kommunene og frivilligheten. I det store bildet utgjør størrelsen på det økonomiske statstilskuddet til frivilligsentraler en svært liten del av statens utgifter, men samtidig bidrar støtten til at lokalsamfunn av ulik størrelse har staten med «på laget». Dette er viktig for å beholde tilliten og samholdet i samfunnet og vise at staten er til stede i ulike typer lokalsamfunn.

o Lokalt engasjement og initiativ er viktig. Dette gir eierfølelse til frivilligsentralene, noe som er viktig for oppslutning og engasjement. Lokalmiljøene er ulike. Derfor er det viktig å ikke lage for rigide ordninger. Tilskudd til frivilligsentralene er en kostnadseffektiv ordning som gir mye aktivitet i de svært ulike lokalmiljøene landet over.

· Stillingsprosent daglig leder

o Roan frivilligsentral SA støtter her synspunktene i høringsnotatet.

· Gratis utlån til frivilligsentralens lokaler

o Roan frivilligsentral SA støtter her synspunktene i høringsnotatet. Dette kravet vil medføre at kommunene må tenke mer helhetlig og sektorovergripende i sin frivillighetspolitikk.

Sluttkommenar:

Roan frivilligsentral SA er tilfreds med at det blir etablert et forutsigbart tilskuddssystem for frivilligsentralene i hele landet. Vi er også tilfreds med at det legges opp til et ubyråkratisk system for tildeling der kommunene er involverte, samtidig som styrene i frivilligsentralene gis et godt handlingsrom basert på god kunnskap om lokale behov og forhold.