Høringssvar fra Daglig leder ved Ås frivilligsentral, Ås kommune

Dato: 12.11.2021

Daglig leder for Ås frivilligsentral, enhetsleder for Kultur, Idrett og Frivillighet og virksomhetsleder for Kultur og Fritid er av den oppfatning at finansieringsmodell 4 vil være mest hensiktsmessig for Ås kommune.

Denne gir størst lokalt handlingsrom, og gir mulighet for å bygge opp en større enhet med et mer solid fagmiljø, noe som er viktig for utviklingen av vår frivilligsentral. Modellen gir fleksibilitet og handlingsrom til å organisere slik kommunene sammen med frivilligheten ønsker det, ut i fra lokale forhold.

I modell 4 er det ikke - som i dagens modell 1 - nødvendig for større kommuner å opprette flere frivilligsentraler (med hver sin daglige leder i 100% stilling), for å oppnå et høyere statlig tilskudd til styrking av frivillighetsarbeidet. I modell 4 vil derfor en større andel av tilskuddet gå til å styrke tilrettelegging for frivillig sektor, uten krav om å opprette nye organisasjoner.