Høringssvar fra Fredrikstad kommune

Dato: 11.11.2021

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune til ny forskrift om tilskudd til frivilligsentraler

Fredrikstad kommune viser til høring om ny forskrift om tilskudd til frivilligsentraler, hvor Kulturdepartementet særskilt har bedt om innspill på hvilken modell for fordeling av tilskuddet som er best egnet.

Fredrikstad kommune har et mangfold av frivillig aktivitet og tilbud. Vi vil at alle bor godt, i rause og aktive lokalsamfunn. Dette gjør vi blant annet ved å fremme frivillighet og deltakelse ved å mobilisere lokalsamfunnenes ressurser. Frivilligsentralene er en viktig aktør i dette arbeidet. Det er viktig for kommunen å skape forutsigbare rammebetingelser for frivilligsentralene.

Fredrikstad kommune slutter seg til modell 4 i forskriften, da den gir et større handlingsrom i kommunale beslutningsprosesser. Denne modellen framstår som mer rettferdig, ved at den tar hensyn til at frivilligsentralene i større kommuner har et større nedslagsfelt enn frivilligsentralene i mindre kommuner.

Modell 4 inviterer i større grad enn modell 1 til videreutvikling av frivilligsentralene. Modellen kan også motvirke etablering av mange sentraler der det kan være mer hensiktsmessig med flere årsverk/utvidet tilbud ved en eksisterende sentral. Forskriften fordrer at frivilligheten og kommunen sammen kan velge hva som er en god organisering, ut fra lokale forhold.

Frivilligsentralen skal ha lokal finansiering tilsvarende minst 40 prosent av frivilligsentralens totale driftsbudsjett, jf. §7 g. Fredrikstad kommune mener forskriften må definere konkret hva slags utgifter som skal godkjennes i frivilligsentralens totale driftsbudsjett, da dette kan variere vesentlig.

Fredrikstad kommune forutsetter at kommunene får økonomisk kompensasjon ved nye oppgaver. Kommunene har aldri blitt kompensert for oppgaveoverføringen av tilskuddsordningen i 2017. Dette har vært løst innenfor kommunens budsjett, og kun sikret at frivilligsentralene har mottatt tilskuddsmidler. Kommunen må, med ny forskrift og i arbeid med vår lokale frivillighetsstrategi, vurdere hensiktsmessig organisering og en samhandling med frivilligsentralene i tråd med forskriftens målsetting.