Høringssvar fra Svelvik Frivilligsentral

Dato: 12.11.2021

Innspill til høringsnotat «Ny forskrift om tilskudd til frivilligsentraler» fra styret og daglig leder i Svelvik Frivilligsentral

Svelvik Frivilligsentral stiller seg positive til den nye forskriften slik den er skissert i høringsnotatet og vil gi følgende generelle tilbakemeldinger:

Svelvik Frivilligsentral er enig med departementet i at det er et behov for å tydeliggjøre hva tilskuddet er ment å støtte opp om. Vi er glade for ønsket om å styrke (og ta vare på) frivilligsentralenes særegne posisjon ved å videreføre og tydeliggjøre en del formalkrav til frivilligsentralenes organisering. Spesielt vil vi trekke frem krav om eget styre og vedtekter som svært viktig sammen med krav om daglig leder, her mener vi også at det bør presiseres et krav om en minimums stillingsprosent for denne daglige lederen eller for Frivilligsentralen som helhet slik at man sikrer nødvendig bemanning for å kunne drifte på best mulig måte.

Selv om krav om eget organisasjonsnummer og registrering i enhetsregisteret i Brønnøysund nok vil føre med seg noe arbeid for å få dette organisert, mener vi dette også er et fornuftig krav. Både for å sikre at Frivilligsentralen er tilstrekkelig skilt ut fra annen virksomhet i kommunen eller organisasjonen som det står i høringsnotatet, men også fordi dette vil kunne gi de kommunale Frivilligsentralene tilgang til midler som vi er ekskludert fra å søke på i dag. Vi mener også at et krav om at ordet Frivilligsentral eller likelydende fremgår av navnet er lurt, blant annet for å bygge og ivareta den merkevaren frivilligsentralene tross alt er.

Vi har ingen innvendinger mot å beholde kommunen som søker på vegne av alle frivilligsentraler i kommunen, men understreker i den forbindelse viktigheten av øremerking av midlene.

Vi mener også at videreføring av kravet om 40% lokal finansiering er fornuftig for å sikre en forankring og et eierskap i kommunen.

Valg av modell

Når det gjelder valget mellom modell 1 og 4 som er skissert som de mest aktuelle i høringsnotatet, ønsker Svelvik Frivilligsentral å være svært tydelige på at det er modell 1 som er ønsket av oss. Vi mener dette er modellen som vil være best egnet til å gi trygge rammer og forutsigbarhet for vår sentral og for landets øvrige sentraler, slik at vi kan fortsette det gode arbeidet vårt, og samtidig utvikle oss i tråd med dagens samfunn og behov.

Til modell 4 ønsker vi å ytre følgende bekymringer:

Vi er redd en slik modell vil føre til en sentralisering av tilbud og sentraler og dermed mindre tilbud og aktivitet ute i lokal-/ og nærmiljøene. Selv om intensjonen bak å gi kommunene mer handlingsrom, ikke stille krav om flere Frivilligsentraler for å utløse mer tilskudd osv. kan være god, frykter vi at det i praksis vil føre til sammenslåinger og nedleggelse av eksisterende Frivilligsentraler og et dårligere tilbud ute i lokalmiljøene der folk bor og ønsker å bruke engasjementet sitt. Det er viktig å huske på at en Frivilligsentral langt fra kun er den ene daglige leder i en gitt prosent stilling, men heller summen av alle de flotte frivillige kollegaene som engasjerer seg, både for styret og de ulike aktivitetene og prosjektene som til enhver tid er i gang. Dermed er den kanskje heller ikke så sårbar som departementet frykter eller som det kan se ut som dersom man kun ser til antall ansatte eller stillingsprosenter. Et samarbeid og kompetent fagmiljø på tvers av frivilligsentralene mener vi også vil ivaretas innenfor modell 1, både innad i kommuner med flere frivilligsentraler, men også i nettverkene av daglige ledere på tvers av kommune- og fylkesgrenser.

Ellers ønsker vi også å gjøre oppmerksom på at vi stiller oss bak Norges Frivilligsentralers høringssvar og støtter dette.