Høringssvar fra Vennesla kommune

Dato: 05.11.2021

Høringsinnspill fra Vennesla kommune

Kommunen mener det er positivt at forskriften ønsker å klargjøre frivilligsentralenes rolle og forpliktelser. Vi mener det er bra at sentralenes formål blir tydeliggjort, samt at det også blir stilt krav til sentralene for å motta offentlige tilskudd.

Kommunen støtter intensjonen om at lokale behov skal ligge til grunn for lokal frivillighetspolitikk.

Kommunen støtter at tilskuddet skal være øremerket til frivilligsentraler og at kommunen har en avgjørende rolle når det gjelder opprettelse, nedleggelse og drift av sentraler.

I forhold til § 8: Gratis utlån av frivilligsentralens lokaler til frivillige lag og foreninger.

I utgangspunktet støtter Vennesla kommune hensikten med gratis utlån av frivilligsentralens lokaler til lag og foreninger. Vi mener likevel at det er viktig å ta lokale hensyn. Noen sentraler har ikke egne lokaler, men disponerer andre sine lokaler.

Finansiering og beregning av tilskudd:

Vi støtter forskriftens §3, om at det er kommunen som søker tilskudd.

Når det gjelder valg av modell for beregning av tilskudd er det uheldig at man ikke har et tallgrunnlag å uttale seg på. Det er vanskelig å forutse de økonomiske konsekvensene av de ulike modellene.

I modell 1 er fordelingen samme som det har vært tidligere, en fast sum per sentral.Dette sikrer stabilitet og en opprettholdelse av aktiviteter i eksisterende sentraler.

I modell 4 er alle kommuner sikret midler til en sentral. Fra sentral nummer to, vil dette beregnes ut fra innbyggertall. Alle kommuner sikres tilskudd til minst én frivilligsentral, mens resten fordeles etter innbyggerantallet.

I Vennesla kommune har vi to frivilligsentraler. Med tanke på nærhet til samarbeidspartnere, egne frivillige og brukerne er det viktig med lokal tilhørighet.

Det er mange aktiviteter i begge sentralene som vi ønsker å videreføre, og vi frykter for en reduksjon i tilskuddet ved å anbefale modell 4.

I utgangspunktet er vi enige i argumentene som brukes knyttet til modell 4, hvor det åpnes for større lokal fleksibilitet i bruken av midlene, og at det ikke nødvendigvis knyttes til antall frivilligsentraler. Vi ser at det kan gi åpning for mer solide fagmiljø samt gir større mulighet for å jobbe bredt. Men vi ser at en slik modell også kan føre

Med forbehold om politisk godkjenning.