Høringssvar fra Larvik kommune - Avdeling miljø og stedskaping

Dato: 03.11.2021

Generelt om ny forskrift:

Vi mener det er positivt at forskriften er så tydelig på hva en frivilligsentral skal være, og at den skal være et bindeledd mellom kommunen og frivillig sektor, samt at den skal være en tilrettelegger for frivillig aktivitet i kommunen.

Vi mener at graden av detaljering i forskriften kan hindre utvikling, og kan bli hemmende for sentralenes størrelse, da spesielt med tanke på at man må låne ut lokalene gratis, og ikke har anledning til å ta betalt for driftskostnader. Ingen frivilligsentraler er like, og har svært ulike forutsetninger for å kunne drive gratis utlån av lokaler, spesielt i de tilfellene der sentralene selv betaler driftsutgiftene.

Modell 1: Kan virke begrensende med tanke på åpning av nye sentraler, ved at ramma er fast og skal fordeles likt ut over hele landet, som igjen vil kunne føre til at det blir mindre på resten. Kan også medføre at sentraler vil bli lagt ned.

Modell 4: Gir oss som kommune økt handlingsrom til å kunne være mer fleksible med tanke på hvordan midlene skal benyttes. Vi ønsker likevel at ressursene øremerkes frivilligsentraler, slik at de ikke kan spres på “all” frivillighet.

Larvik kommune gir sin tilslutning til finaniseringsmodell 4.