Høringssvar fra Rauma Frivilligsentral

Dato: 12.11.2021

Høringssvar fra Rauma Frivilligsentral

Rauma Frivilligsentral støtter forslaget om at frivilligsentralen skal være et bindeledd og kontaktpunt for frivillige lag og foreninger, og et kontaktpunkt mellom frivillighet og kommune. Den skal være et serviceorgan som støtter opp om frivilligheten sine aktivteter, samtidig som den har en koordinerende rolle og kan tilby kompetanseheving, rådgivning og kurs.

Rauma Frivilligsentral støtter modell 1 som den best egnede finansieringsmodellen.

Rauma Frivilligsentral ønsker heltidskultur og mener at daglig leder i 100% stilling er best for å utføre jobben på et best mulig måte. Det bør ikke være ufravikelig da en av og til har behov for lokale tilpasninger.

Krav om utlån av gratis lokaler til frivilligheten kan skape misnøye og konkurranse med lag og foreninger som har utleie som en del av inntekten sin. Leieinntekten de har kommer gjerne organisasjonen og lokalbefolkninger til gode i form av lavere kontigent og sosiale møteplasser.

Rauma Frivilligsentral ber om at kulturdepartementet endrer kravene i forskriften som omhandler at alle sentraler skal ha et styre, avholde årsmøte, ha egne vedteker og egne organisasjonsnummer.

Rauma Frivilligsentral har egne vedtekter, den er innlemmet i kommunens system når det gjelder strategiplan, kulturplan og frivilligplan. Årsrapport for frivilligsentralen er en del av årsrapporten til Kultur. Sentralen har eget ansvarområde innen budsjett- og økonomiområdet, og kan enkelt rapportere på tildelte midler.

Det bør utformes en løsning som er mer tilpasset frivilligsentraler, både kommunale og foreninger/stiftelser.