Høringssvar fra Tinn kommune

Dato: 07.10.2021

Tinn kommune har en kommunal frivilligsentral, RJukan frivilligsentral, med daglig leder i 100% stilling. For en kommune med få innbyggere er det avgjørende å videreføre en øremerket statlig tilskuddsordning. Dette fordi det gir frivilligsentraler i små kommuner en økonomisk forutsigbarhet. Ordningen med fast tilskudd er enkel, ubyråkratisk og vil i stor grad videreføre tilskuddet slik det er idag.

Et krav om minimun 40% lokal finansiering av frivilligsentralens totale driftsbudsjett, er med på å styrke målsetningen i den nye forskriften om å skape gode forutsigbare rammevilkår for frivilligsentraler, slik at de kan stimulere til frivillig innsats, være åpne møteplasser for befolkningen og være bindeledd mellom kommune og frivillig sektor.

Tinn kommune mener § 4 Beregning av tilskudd, modell 1, er den modellen som best egner seg som finansieringsmodell og den er i trå med Stortingets vedtak. Rjukan frivilligsentral kan i stor grad fortsette driften som idag.

§ 8 Gratis utlån av frivilligsentralens lokaler til frivillige lag og foreninger, er ikke gjennomførbart i Tinn kommune pr. idag da Rjukan frivilligsentral ikke disponerer egne lokaler utover eget kontor, som finansieres og driftes gjennom tilskudd.

I utgangspunktet støtte TInn kommune hensikten med gratis utlån av frivilligsentralens lokaler til lag og foreninger dersom det er praktisk og økonomisk mulig.