Høringssvar fra Nordre Follo kommune

Dato: 05.11.2021

Kommunestyrets vedtak 03.11.2021:

Nordre Follo kommune sender følgende høringssvar til Kulturdepartementet:

Nordre Follo kommune mener at en tildeling av tilskudd etter modell 4 er mest hensiktsmessig og rettferdig. Modell 4 gir en minstesats til alle kommuner med minst en frivilligsentral. Resten av rammen fordeles likt etter innbyggerantall, men øremerket frivilligsentral. Modell 4 gir en mer lik fordeling og økt lokalt handlingsrom. Beregnes delvis på innbyggertall. Antall innbyggere er vesentlig for hvor komplekst arbeidet med frivillighet vil være. Alle kommuner sikres minimum en frivilligsentral.

Andre innspill:

Det kan være hensiktsmessig med en veileder til forskriften. Spørsmål som problematiseres er for eksempel:

- Formuleringen «tilgang til lokaler» kan tolkes bredt. En forklaring formulert i en veileder, vil være nyttig når kommunen må gjøre endringer og skal sikre drift i tråd med forskriften.

- Frivilligsentralene i kommunen er lagt i en av virksomhetene og er en del av ordinær drift. Ansvar for økonomi ligger i linjen og besluttes av Kommunestyret. Hva mener departementet at et årsmøte for Frivilligsentralen skal ha ansvar for? Kan for eksempel Kommunestyret være årsmøte? Både dette og styrets funksjon ville vært nyttig å få beskrevet i en veileder

Nordre Follo kommune har ellers ingen kommentarer til forskriften.