Høringssvar fra Drammen kommune

Dato: 04.11.2021

Rådmannen vurderer frivilligsentralene i Drammen som viktige lokale møteplasser som knytter enkeltmennesker og organisasjoner sammen for å skape et godt frivillig miljø, gode aktivitetstilbud og et godt samarbeid mellom kommunen og frivilligheten. De 5 frivilligsentralene er viktige aktører i det lokale folkehelsearbeidet, og bidrar til å skape glede og engasjement blant innbyggerne. Det er derfor viktig for Drammen å skape gode og forutsigbare rammevilkår for frivilligsentralene.

De foreslåtte endringer i høringsnotatet representerer ikke store økonomiske konsekvenser for kommunen. Det er derimot viktig å se på hvilke målsetninger kommunen har for videreutvikling av samarbeidet med frivilligheten videre og hvilken modell som best vil tjene dette arbeidet. Det er viktig for Drammen kommune å kunne nå sine målsettinger om et aktivt samarbeid med frivilligheten om tjenester og fritidstilbud, slik det fremkommer i et av delmålene i forslaget til kommuneplanens samfunnsdel.

Drammen kommune gir sin tilslutning til Modell 4 i høringsnotatet. Modellen legger opp til at tilskuddet beregnes delvis på bakgrunn av innbyggertall, og ikke antallet eksisterende frivilligsentraler. Alle kommuner sikres tilskudd til minst én frivilligsentral, mens resten fordeles etter innbyggerantallet. Modellen bidrar til, fokus på aktivitet fremfor etablering, innovasjon, gir større handlingsrom og gjøre mulig å styrke fagmiljøet.

Drammen kommune har forstått høringsbrevet fra Departementet slik at det bes om innspill til finansieringsmodell og ikke noe annet. Det er utydelig om det forventes en uttalelse knyttet til de øvrige elementer i notatet om formål med tilskuddsordningen/formalkrav for å få utløst det statlige tilskuddet til frivilligsentraler. Drammen kommune i likhet med andre storkommuner velger å kun forholde seg til vurderingene omkring finansieringsmodellene i sin besvarelse og å gi innspill til de øvrige elementene til KS for sin besvarelse, og på vegne av storkommunene.

Vedlegg