Høringssvar fra Rollag kommune

Dato: 05.11.2021

Rollag kommunestyrets behandling av sak 72/2021 i møte den 04.11.2021.

Rollag kommune gir følgende høringsvar til forskrift for tilskudd til frivillighetsentraler:

Frivillighet og frivillig arbeid har en enormt viktig plass i framtida, både i Rollag og ellers i Norge. Frivilligsentralene er viktige verktøy i å koordinere dette frivillige arbeidet, ved å ta bedre vare på de frivillige og bidra til at de frivillige ressursene brukes der de gjør størst nytte. Det er lange tradisjoner for ulike former for frivillig arbeid i Rollag kommune, og Rollag og Veggli frivilligsentral har vært et viktig bindeledd for dette siden 90-tallet. I dag koordinerer sentralen mer enn 70 frivillige, i tillegg til samarbeid med lag og foreninger i kommunen. Mye av aktiviteten har vært dreid rundt tiltak og aktiviteter for seniorer i kommunen, men det er et stort ønske om å jobbe tettere med frivillige lag og foreninger, i tillegg til å mobilisere flere aldersgrupper.

Gjennom frivilligsentralen legges det ned utallige timer med frivillig arbeid, som gjør Rollag til et varmere lokalsamfunn. Samtidig blir det stadig større fokus på samskaping mellom kommunene og lokalsamfunnet. Det er økende behov for frivillighet som bidrar til en mer givende og mer inkluderende hverdag for mange. For å kunne fortsette og utvikle dette viktige arbeidet kreves forutsigbarhet gjennom stabil inntekt. Dette er også viktig for at frivilligsentralene skal være gode arbeidsgivere, som rekrutterer dyktige daglig ledere og koordinatorer.

Økt behov og økte ambisjoner krever også økt finansiering. Dette er viktig for å sikre langsiktighet i det frivillige arbeidet. Derfor er det også behov for at den grunnleggende finansieringen gjennom tilskudd til frivilligsentraler økes i takt med behovet og ambisjonene, og at økning i tilskuddet som et minimum følger pris- og lønnsvekst.

Rollag kommune mener behovet for forutsigbarhet og stabil inntekt er best ivaretatt gjennom modell 1 for finansiering av frivilligsentraler. Tilskuddet til frivilligsentraler bør styrkes, minimum i takt med lønns- og prisvekst.