Høringssvar fra Gjerstad kommune

Dato: 02.11.2021

Høringssvar vedtatt i Gjerstad kommunestyre 21.10.21:

Gjerstad kommune avgir høringsuttalelse til høring om ny forskrift om tilskudd til frivilligsentraler.

Gjerstad kommune mener modell 1 er den modellen som er best egnet som finansieringsmodell. Dette fordi det gir frivilligsentraler i små kommuner en forutsigbarhet og mulighet til å drive på det nivået som allerede er etablert.

Gjerstad kommune er sterkt imot å innføre krav om 40 % lokal finansiering. Det vil virke mot sin hensikt, som er å styrke kommunal prioritering av tilrettelegging for frivillig arbeid, og heller vanskeliggjøre mulighet for å ha en frivilligsentral i det hele tatt. Det er utfordrende for kommunen å søke midler til frivilligsentral dersom det betyr at en meget presset kommuneøkonomi vil bli belastet med 40 % av summen det søkes om. Gjerstad kommune mener dette er en statlig føring som undergraver det kommunale selvstyret og det kommunale ansvaret for disponering av budsjettmidler.

Vedlegg