Høringssvar fra Orkland kommune

Dato: 11.11.2021

Svar på høringsnotat om «Ny forskrift om tilskudd til frivilligsentraler»

Følgende høringssvar ble vedtatt av hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse, Orkland kommune 11.11.2021.

Orkland kommune ble sammenslått til en kommune 1. januar 2020, fra kommunene Orkdal, Meldal, Agdenes og Snillfjord. På grunn av Orklands geografi med lange avstander og spredt bosettingsmønster har kommunen valgt å videreføre samme struktur som før sammenslåingen, med fire frivilligsentraler i hver av de gamle kommunesentrene. Dette er gjort for å kunne gi alle innbyggere et like godt tilbud som før sammenslåingen. Til orientering er det ca. 30 minutter reisevei mellom hver frivilligsentral, og drøyt 1,5 timer reisevei mellom ytterpunktene i kommunen. Frivilligsentralene drives som en juridisk enhet under avdelingen Orkland frivilligsentral, med fire ansatte og 2,4 årsverk. Frivilligsentralene rapporterer til hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse, og eies og drives av Orkland kommune. Vi er uenige i måten § 7 punkt C og D er formulert. Det foreslås at frivilligsentralene må ha et styre og egne vedtekter. Vi mener dette må kunne tilpasses kommunenes driftsform og behov. Frivilligsentraler som eies og drives av en kommune vil være underlagt en kommunal enhet, som «enhet kultur og idrett» i vårt tilfelle, med både personal- og økonomiansvar. Frivilligsentralene vil dermed som øvrige kommunale virksomheter omfattes av kommuneloven. Det ville blitt utfordrende om frivilligsentralene skulle ha egne vedtekter og gjennomført årsmøter, da dette er strukturer som ligger utenom den administrative og politiske styringsstrukturen. Med vår driftsform vil et styre i tradisjonell forstand være overflødig, ettersom frivillighetens medvirkning blir ivaretatt gjennom de folkevalgte organer. Frivilligsentralene har i tillegg et utstrakt samarbeid med frivillige organisasjoner og ildsjeler i hele kommunen. I vår kommune fungerer «hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse» som frivilligsentralenes nærmeste folkevalgte styre. Derfor ber vi om aksept for at vår modell med hovedutvalget som frivilligsentralenes «styre» kan videreføres.


Finansieringsmodell:

Med finansiering gjennom modell 4 vil det ikke være finansielt grunnlag til å drive Orkland frivilligsentral i den formen den har i dag. Dette vil føre til at Orkland kommune må vurdere å avvikle dagens ordning med fire frivilligsentraler. Konsekvensen blir at kontakten med frivillige begrenser seg til områdene nærmest Orkanger, og våre tjenester vil ikke lengre nå ut til alle våre innbyggere. Slik vi ser det er det kun finansieringsmodell 1 som kan sikre videre drift av frivilligsentraler som dekker hele Orkland kommune, og andre kommuner med liknende geografi og befolkningsmønster. Vi ber departementet velge modell 1 i sitt forslag til forskrift for frivilligsentraler.


Konklusjon:

Orkland kommune anmoder Kulturdepartementet om at de i sin forskrift om tilskudd til frivilligsentraler tar hensyn til sammenslåingskommuner som har flere enn én frivilligsentral. Spesielt i en ny kommune som Orkland, er lokalkunnskapen som frivilligsentrals-medarbeiderne ute i de ulike tettstedene besitter, nøkkelen til å kunne tilby gode tjenester til befolkningen i hele kommunen, samt til å ivareta dialogen med lokale aktører på best mulig vis. Differansen på de to ulike modellene kulturdepartementet vurderer som realistiske å gå videre med, er i kroner i øre veldig stor for vår kommunes del. Dersom finansieringsmodell 4 fra høringsnotatet skulle bli gjeldende, vil det i all sannsynlighet føre til uønsket sentralisering av frivilligsentralene våre, samt til dårlige frivilligsentralstilbud i de tettstedene som ev. mister sin lokale frivilligsentral. Orkland kommune mener dette ville være svært uheldig og gagne innbyggere eller frivilligheten i vår kommune dårlig.


Orkland kommune ønsker i tillegg at organiseringen av frivilligsentralene skal ivareta balansen mellom frivilligsentralenes autonome rolle og friheten i å velge lokalt tilpassede tiltak, med behovet for kommunal påvirkning og samordning av flere sentraler i en større kommune. Dette kan gjøres på ulike måter, for eksempel gjennom etablering av lokale ressursgrupper som kan forankre frivilligsentralene i lokalsamfunnene. Orkland kommune ser på det som naturlig at i kommuner med flere frivilligsentraler, ser man på deres rolle med et helhetlig blikk.

Vedlegg