Høringssvar fra Kirkens Bymisjon

Dato: 11.11.2021

Kirkens Bymisjon om forslaget til forskrift for tilskudd til frivilligsentraler

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende ideell organisasjon som arbeider i over 50 byer og steder i hele Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter. Vi er formelt organisert som 12 stiftelser rundt i Norge med totalt 1800 ansatte i hel- og deltidsstillinger, og har over 4500 frivillige tilknyttet våre virksomheter. Kirkens Bymisjons visjon er at alle mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg.

Kirkens Bymisjon driver frivilligsentraler i Tromsø, Trondheim, Rogaland/Haugalandet, Kristiansand, Østfold og Oslo.

Kirkens Bymisjon takker for at vi får gi våre synspunkter på departementets forslag til forskrift for tilskudd til frivilligsentraler.

Om § 1 Formål

Kirkens Bymisjon støtter departementets forslag til formålsparagraf i ny forskrift, men vi mener prinsippet om frivillighetens selvstendighet hører hjemme her. Prinsippet kan for eksempel presiseres ved å legge til «på frivillighetens premisser» som et siste ledd i den foreslåtte § 1.

Kommunenes ansvar i tilskuddsordningen

Stortinget har vedtatt at tilskudd til frivilligsentraler skal ligge på Kulturdepartementets budsjett. Kulturdepartementet ønsker likevel at kommunene får et stort ansvar i tilskuddsordningen og foreslår å beholde kommunen som søker på vegne av alle sentraler i kommunen, slik det har vært i overgangsordningen 2017-2021, men øremerke midlene til frivilligsentraler.

Det er positivt at midlene øremerkes fra departementet for å sikre at tilskuddet i sin helhet benyttes til frivilligsentraler. Som ideelle frivilligsentraler og som ideell organisasjon er vi svært opptatt av å samarbeide godt med kommunen, og med andre lokale lag og foreninger. Vi ønsker å være frivilligsentraler som ikke bare rekrutterer frivillige til egne aktiviteter, men som også er en tilrettelegger for frivillig aktivitet i kommunen. Et tett samarbeid med kommunen er en viktig forutsetning for gode totalrammer for oss. Etter vårt syn bør imidlertid tildelingen av det statlige tilskuddet gå direkte fra Kulturdepartementet til den enkelte frivillsentral. Vi mener det vil gi mer «byråkrati» om kommunen er søker og forvalter av tilskuddsmidlene. For vår del tror vi det vil være mer forenklende om vi selv søker, tar imot og rapporterer direkte til departementet, uten at kommunen er et mellomledd.

Finansieringsmodell

Kirkens Bymisjon støtter innføring av modell 1. Det er den modellen som vi mener at i størst grad vil sikre forutsigbarhet for driften, og vi mener dette er en rettferdig innretning. Ved oppretting av nye sentraler bør rammen for ordningen økes.

Daglig leder

Kirkens Bymisjon mener kravet til at frivilligsentralen skal ha en daglig leder bør bestå, og stillingen bør være en 100% stilling. Vi mener det er svært viktig at alle sentraler har en daglig leder, og at den daglige lederen har hel stilling.

Om § 7 Krav til frivilligsentralen

Kirkens Bymisjon støtter at frivilligsentralen for å motta tilskudd, må:

a. drive virksomhet i samsvar med formålet i forskriftens § 1, tilpasset lokale forutsetninger og behov

b. være organisert under og driftes av en kommune, en eller flere virksomheter registrert i frivillighetsregisteret og/eller et samvirkeforetak der samtlige medlemmer er kommuner og/eller virksomheter registrert i frivillighetsregisteret

c. ha et styre, avholde årsmøte og ha egne vedtekter

d. ha eget regnskap og årsrapport

e. ha tilgang på fysiske lokaler

f. ha en daglig leder

g. ha lokal finansiering tilsvarende minst 40% av frivilligsentralens totale driftsbudsjett

i. benytte ordet "frivilligsentral" eller likelydende i frivilligsentralens navn

Om punkt h. (og punkt c.) i forslag til § 7: Når det gjelder absolutt krav om eget organisasjonsnummer, vil Kirkens Bymisjon påpeke at ikke alle frivilligsentraler i vår organisasjon har eget organisasjonsnummer i dag, men bruker eierorganisasjonens organisasjonsnummer. Vi vil selvsagt endre vår praksis dersom det innføres et absolutt krav om det, men vi mener det gir unødvendig merarbeid og at det er unødvendig å innføre et absolutt krav om eget organisasjonsnummer. Vi har god praksis i dag med adskilt økonomi og nødvendig selvstendighet, også uten eget organisasjonsnummer for frivilligsentralen. Vår erfaring tilsier at det er betydelig merarbeid og byråkrati med eget organisasjonsnummer og formelt styre og vedtekter, og at det fungerer godt med samarbeidsråd/lokalt driftssamarbeid med involverte ideelle eiere - uten den formaliserte delen med egne styremedlemmer innberettet i Brønnøysund.

Om § 8 Gratis utlån av frivilligsentrales lokaler

Kirkens Bymisjon støtter at frivilligsentralens lokaler bør gjøres tilgjengelig for gratis utlån til frivillige organisasjoner når frivilligsentralens behov for lokalene er dekket, så langt det er praktisk mulig. Etter vårt syn bør «skal»-formuleringen i forslaget her endres til «bør».

Vi takker for anledningen til å uttale oss om forskriftsforslaget og ønsker departementet lykke til med det videre arbeidet.

Vennlig hilsen

Adelheid Firing Hvambsal

Generalsekretær

Kirkens Bymisjon