Høringssvar fra Hjartdal kommune

Dato: 02.11.2021

Vedtak i Hjartdal kommunestyre – 27.10.2021:

Hjartdal kommune meiner modell 1 er den modellen som best egner som finansieringsmodell. Dette fordi det gir frivilligsentralar i små kommunar ein føreseieleg moglegheit til å drive på det nivået som allereie er etablert