Høringssvar fra Fredrikstad kommune

Dato: 22.06.2021

Høringssvar Fredrikstad kommune - Forskrift om alternativt drivstoff

Fredrikstad kommune mottok den 05.05.2021 høring fra Samferdselsdepartementet vedrørende forslag til en ny og omarbeidet forskrift om infrastruktur for alternativt drivstoff.

Forslag til forskrift om krav til tekniske spesifikasjoner m.v. for offentlig tilgjengelig infrastruktur for alternative drivstoffer ble sendt på høring av Samferdselsdepartementet 15.01.2019, sammen med forslag til lov om infrastruktur for alternative drivstoff. Forskriften ble ikke vedtatt etter høringsrunden. På bakgrunn av dette har det blitt utarbeidet et nytt forslag forskrift som nå sendes på høring.

Forslaget innebærer en nasjonal gjennomføring av krav til tekniske spesifikasjoner for ladepunkter, anlegg for landstrømforsyning og energistasjoner, samt krav til brukerinformasjon.

Fredrikstad kommune stiller seg positive til forslag om ny forskrift om infrastruktur for alternativt drivstoff og de tekniske standardene som forskriften viser til. Formålet til forskriften om å bidra til utvikling av klimavennlig drivstoff og begrense de miljømessige konsekvensene av transport, er i tråd med Fredrikstad kommunes klimamål om å redusere ikke-fossile kjøretøy til 50 prosent innen 2025. Fredrikstad kommune er derfor positive til intensjonene med forslag til ny forskrift og har ingen ytterligere bemerkninger til høringen.