Høringssvar fra Høyskolen Kristiania

Dato: 17.06.2021

Kunnskapsdepartementet
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
Oslo, 17. juni 2021

Høringssvar fra Høyskolen Kristiania – endringer i forskrift om midlertidige regler om utdanningsstøtte som følge av utbruddet av Covid-19.

Høyskolen Kristiania viser til høringsbrev ref: 21/3350-1 fra Kunnskapsdepartementet omhandlende endringer i forskrift om midlertidige regler om utdanningsstøtte som følge av utbruddet av Covid-19.

Innspill til høringsnotatet

Høyskolen Kristiania støtter departementets forslag om å videreføre gjeldende unntak fra krav om stedsbasert utdanning i utlandet og en videreføring av det midlertidige unntaket fra krav om at søkerne ikke kan bo i foreldrehjemmet, her i påvente av å få reise til studiestedet. Med dette forstår vi at studenter kan tilbys nettbasert eller samlingsbasert utdanning for høstsemesteret 2021.

Vi støtter forslag til endringer i forskrift av 1. juli 2020 nr. 1459, slik disse er oppført på side 4 i notatet, for § 3, § 4 og § 7. Selv om tilpasningene i regelverket virker til 15. januar 2022, noterer vi at tilpasningene kan gjelde fra studiestart til semesterets slutt for studiet i utlandet.

Som oppgitt i høringsnotatet er det «uklart når og om studenter og elever får reist til studiestedet i utlandet». Vi forstår dette sånn at studenter med godkjent utveksling og innvilget støtte fra Lånekassen vil beholde støtten, selv om de ikke får reist til studiestedet i løpet av høsten 2021. Vi foreslår at dette oppgis fra Lånekassen til studentene.

Høyskolen Kristiania vil takke for muligheten for å kunne komme med høringssvar i denne saken.

Vennlig hilsen

Solfrid Lind
Administrerende direktør

Arne Krumsvik
Rektor

Vedlegg