Høringssvar fra Norsk sykepleierforbund

Dato: 16.06.2021

Høring forskrift om endring i forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19

Endringene som foreslås er en videreføring av tilpasningene som ble innført sommeren 2020, at studenter med studiested i utlandet, beholder rett til lån og stipend selv om de følger studiet fra Norge.

Norsk sykepleierforbund, NSF, støttet endringene som ble innført i 2020:

NSF, støtter alle de foreslåtte endringene i forskriften, hvor det ses bort fra kravet om at studenten tar utdanning i utlandet stedbasert, for å få lån og stipend. Støtte kan likevel gis dersom utdanning som normalt er stedbasert, tilbys nettbasert eller samlingsbasert våren 2021, på grunn av utbruddet av covid-19.

Også videreføring av at studenter som midlertidig bor i foreldrehjemmet, grunnet pandemien, får beholde studiestøtten ut vårsemesteret 2021 bifalles.

NSF støtter derfor også den foreslåtte videreføringen av tilpasningene i forskriften for høstsemesteret 2021.