Høringssvar fra Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)

Dato: 25.02.2021

Svartype: Med merknad

Høring Forskrift om nasjonal retningslinje for intensivsykepleierutdanning

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).

Generelt om vårt ståsted i relasjon til forskriften: NK LMHs oppgave er å bidra til at brukere, pasienter og pårørende i alle aldre har tilgang til informasjon, undervisning og veiledning (lærings- og mestringstilbud) av god kvalitet. Lærings- og mestringstilbud er sentrale tiltak i alle deler av helsetjenesten; fra helsefremming og forebygging til behandling (også akutt), rehabilitering og pleie og omsorg. Det handler om å forebygge og håndtere ulike helseutfordringer og mestre livsstilsendringer, nedsatt funksjonsevne eller belastninger knyttet til psykisk helse og rus. Brukernes rett til informasjon og læringstiltak for å styrke egen mestring er godt forankret i lovverket.

Overordnet innspill:

Forskriften synes generelt godt gjennomarbeidet. I formålet med utdanningen står det at intensivsykepleiere skal utøve pasient- og familiesentrert sykepleie til akutt og/eller kritisk syke i alle aldre. Det står også at de skal veilede, støtte og fremme trygghet.

Konkret til høringsspørsmålene:

Spørsmål 6: Er det noen typer kompetanser som mangler i høringsutkastet til retningslinje? NK LMH mener:

Kapittel 3 kan generelt være tydeligere på helsepedagogisk kompetanse; både kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Siden intensivsykepleierne skal ha kompetanse til å møte personer i alle aldre så er den helsepedagogiske kompetansen viktig. Å møte barn med tilstrekkelig veiledning og støtte er annerledes enn å møte voksne. Brukermedvirkning, både individuelt og i tjenesteutforming er viktig når det handler om informasjonsformidling, undervisning og veiledning.

§7, punkt d: Her bør betydningen av å ha kunnskap om pasientens ressurser legges til.

§8, punkt b: Erstatte nåværende tekst med: «Kan gjøre helsepedagogiske vurderinger og anvende ulike metoder og tilnærminger ifm. informasjonsformidling, undervisning og veiledning for pasienter, pårørende og andre i det tverrprofesjonelle teamet».

Kapittel 4: Mangler en tydelig beskrivelse av kompetanse (kunnskaper og ferdigheter) innen brukermedvirkning i forskning, kvalitetsarbeid og formidling.

Spørsmål 10: Er felles temaer/innhold for ABIOK-utdanningene som nevnt ovenfor ivaretatt i retningslinjene? NK LMH mener:

Kapittel 7 handler kun om masteroppgaven. Det vektlegges kompetanse kun innenfor det man velger å skrive om, ikke en generell merkompetanse innen forskning, fagutvikling og innovasjon. Viser til Kapittel 6 (§16, 17 og 18) i forslag til forskrift for operasjonssykepleiere og Kapittel 7 (§20, 21 og 22) i forslag til forskrift for anestesisykepleiere. Her er det tatt inn krav om mer omfattende kompetanse innen forskning, fagutvikling, innovasjon og kvalitetssikring.