Forsiden

Høringssvar fra Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus

Dato: 29.09.2020

Høringssvar - Høring forskrifter om nasjonale retningslinjer for barnevernsfaglige masterutdanninger

Helse Bergen, Haukeland universitetssykehus takker for anledningen til å gi høringssvar. Vi har basert vårt svar på innspill fra aktuelle kliniske fagmiljø via klinikkdirektører ved henholdsvis Barne- og ungdomsklinikken og Psykisk helsevern for barn og unge, samt rådgivere i Forsknings- og utviklingsavdelingen. Vi gir med dette et generelt innspill som gjelder forslagene til begge de to forskriftene om retningslinjer for barnevernsfaglige masterutdanninger.

Vi mener det er viktig at både det kommunale og det statlige barnevernet blir styrket ved at flere av de ansatte i disse tjenestene får formell kompetanse i form av gjennomført masterutdanning. Barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner har behov for hjelp fra ansatte med høy faglig kompetanse.

I høringen er det lagt opp til to ulike masterutdanninger med noe ulikt opptakskrav og utdanningsløp. Begge masterutdanningene skal bidra til mer spesialisert kompetanse og flere ansatte med masterutdanning i barnevernet. Det legges opp til at barnevernspedagoger må ha en bachelor i barnevern for å få mastergrad i barnevern, mens personer med sosionomutdanning eller vernepleierutdanning, og eventuelt andre, kan ta en profesjonsrettet mastergrad i barnevernsarbeid. Videre forstår vi at det vil være noe ulike kompetansemål rettet mot det kommunale og mot det statlige barnevernet. Vi stiller oss likevel spørrende til om det virkelig er behov for to ulike masterutdanninger på dette feltet.

I spesialisthelsetjenesten vil det være behov for barnevernsarbeidere som i tillegg til kompetanse på barn og unges utsattes livssituasjon har kompetanse på systemnivå, ettersom vi ofte jobber i tverrfaglige team.

Til slutt vil vi understreke at spesialisthelsetjenesten og andre tjenester har behov for forutsigbarhet om hvilke type kandidater vi får utdannet. Det er derfor viktig at læringsutbyttebeskrivelsene operasjonaliseres ganske likt ved de ulike utdanningsstedene, slik at kandidatene innen samme masterutdanning får en lik sluttkompetanse. Videre mener vi at det klart bør framgå om masterutdanningene skal bygge på teori alene, eller om det skal stilles krav om relevante praksisstudier som ledd i masterutdanningen.

Marta Ebbing, fagdirektør
Forsknings- og utviklingsavdelingen

Cathrine Bjorvatn, seksjonsleder
Seksjon for fag og utdanning