Høringssvar fra ADHD Norge

Dato: 02.09.2020

Høringssvar fra ADHD Norge

Høring forskrifter om nasjonale retningslinjer for barnevernsfaglige masterutdanninger

Vi skjønner ikke hva som er forskjellen på de to masterutdanningene masterutdanning i barnevernsarbeid og masterutdanning i barnevern. Høringsspørsmålene er også like. Dette må være tydeligere om dere ønsker at studentene skal ta et gjennomtenkt og bevisst valg med tanke på valg av masterprogram.

Høringsspørsmål 2.

Kap 2.

§ 4 Læringsutbytte for kompetanseområdet barnevernfaglig kompetanse

b. Legg til har avansert kunnskap om områdene psykisk helse og psykiske vansker som angst, depresjon og ulike nevroutviklingsforstyrrelser.

§ 6 Barnevernsfaglig kompetanse-generell kompetanse

d. Ha kjennskap til og vite hvordan relevante samarbeidsparter jobber som skole, barnehage, PPT og BUP, som er en forutsetning for et godt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid som er en avgjærende barnevernsfaglig kompetanse for å kunne sette inn gode hjelpetiltak for sårbare barn, unge og deres familier.

Kapittel 4.

Dette kapittelet er viktig og bra.

Hørinsspørsmål 8.

Vi tenker ikke at det skal/bør legges inn krav om praksis på et masterstudium, men at man kan legge inn et inntakskriterie om minimum 2 års arbeidserfaring innen barnevernfaglig arbeid. Det er praksis i bachelor og videreutdanningene, og man bør ikke gå rett fra bachelor til master uten å jobbe da dette er en jobb hvor arbeidserfaring er avgjørende for utbytte av fordypning.