Høringssvar fra BarnsBeste nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

Dato: 14.09.2020

BarnsBeste er et nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende. Vi arbeider for at barn som pårørende og deres familier skal få den oppfølgingen de har behov for. Barn og unge (0-18 år) er pårørende når foreldre eller søsken opplever helseproblemer eller dør.

Ovennevnte vil være utgangspunktet for BarnsBestes høringsuttalelse.

BarnsBeste synes det er positivt at Kunnskapsdepartementet arbeider med forskriftene til nasjonale retningslinjer for masterutdanningene i henholdsvis barnevern og barnevernsarbeid. Det er gjort et grundig arbeid med læringsutbyttebeskrivelsene i utkastet til forskriftene for å svare opp kompetansen som blir etterspurt i Høringsnotatet – Kompetanse i barnevernet fra barne- og familie departementet tidligere i år.

I denne høringsuttalelsen velger vi å gi oppmerksomhet til følgende punkter:

  • Behovet for kunnskap om hvordan rus, alvorlig psykisk/somatisk sykdom, skade og død kan påvirke familien.
  • Behovet for kunnskap om forebyggende og helsefremmende språk og tilnærming.
  • Behovet for ferdighetstrening i å stå i andres og egnes utfordrende livserfaringer.

Behovet for kunnskap om hvordan rus, alvorlig psykisk/somatisk sykdom, skade og død kan påvirke familien.

Familier er knyttet sammen på godt og vondt. Når noe skjer med den ene, påvirkes de andre. Foreldre eller søskens helseproblemer eller død påvirker både foreldrenes omsorgskapasitet og barns og unges tanker, følelser og hverdagsliv. Å ha kunnskap om hvordan rus, alvorlig psykisk/somatisk sykdom, skade og død kan påvirke familien er viktig for tidlig oppdagelse av utsatte familier. Tidlig oppdagelse vil være avgjørende for å komme i gang med forebyggende arbeid og foreldrestøttene tiltak. For å ivareta brukernes behov trengs det kunnskap om familieperspektiv og foreldrestøtte slik at barn, unge og familier får riktig hjelp i rett tid. Den kunnskapen må også inkludere minoritetskompetanse for å kunne ivareta barn, unge og familier fra ulike bakgrunner kulturelle og sosioøkonomiske bakgrunner.

Behovet for kunnskap om forebyggende og helsefremmende tilnærming.

BarnsBeste mener at læringsutbyttene i større grad bør løfte behovet for kunnskap og ferdigheter innen helsefremmende tilnærminger. Denne tilnærmingen fremhever betydningen av språket som blir brukt for å beskrive situasjonene. Og den vektlegger tiltak som bedrer livskvalitet, trivsel og mulighet til å mestre de utfordringer og belastninger som skjer i hverdagen og familielivet. Dette er en mer aktiv tilnærming enn bare å a kunnskap om beskyttelses faktorer. Kunnskap om og ferdigheter til å fremme resiliens eller motstandsdyktighet hos barn og deres foreldre er viktig for å møte utfordringene i barnevernet.

Behovet for ferdighetstrening i refleksiv praksis og kollegastøtte.

BarnsBeste mener at kompetanse som mangler beskrevet er evnen til å reflektere over samspillet mellom egne livserfaringer og profesjonsutøvelse. Å jobbe med de mest utsatte barn, unge og deres familier er et krevende arbeid med store påkjenninger. Mange dilemmaer og avgjørelser stiller høye krav til kompetanse og skjønnsutøvelse hos den enkelte. Da er det viktig at barnevernsansatte er trent i å navigere andres og egnes utfordrende livserfaringer og hendelser slik at man kan ta kloke avgjørelser med integritet. Det er også viktig at de vet hvordan de kan ivareta sin egen helse og legge til rette for god kollegastøtte. Dette er viktige ferdigheter som kan være med å forebygge høy turnover i yrket.

BarnsBeste takker for muligheten til å gi høringsinnspill og bidrar gjerne ved behov for ytterligere informasjon.

Lykke til i videre arbeid.

BarnsBeste – Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

Siri Gjesdahl, leder Linda Fisher-Høyrem, fagrådgiver