Høringssvar fra Fylkesmannen i Innlandet

Dato: 21.09.2020

Høringsuttalelse – forslag til nasjonal forskrift for masterutdanning i barnevernet

Fylkesmannen i Innlandet viser til kunnskapsdepartementets høringsbrev datert 19.06.2020, og fremmer her våre innspill.

Høringsspørsmål – forslag til forskrift om retningslinje for masterutdanning i barnevern

5) Forslaget bør styrkes på kartleggings- og utredningskompetanse, slik at tiltakene blir målrettet mot de risikofaktorene som opprettholder barnets og familiens vansker.

7) Det er kritisk at kompetansen på jus styrkes i barnevernet. Vi foreslår at dette sikres gjennom en nasjonal eksamen i jus.

9) Paragraf 11 bokstav f og g er svært like og kan slås sammen, eller kutte ut f.eks. alternativ f.

Høringsspørsmål – forslag til forskrift om retningslinje for masterutdanning i barnevernsarbeid

1) Utkastet til forskrift har høyt fokus på at kandidatene skal ha teoretisk kunnskap om bakenforliggende forhold og årsaker til utsatte livssituasjoner. Det er lagt stor vekt på analytisk og kritisk kompetanse, samt refleksjon og fagutvikling. Ut fra det forslaget som foreligger, er det lite tydelig om kandidatene utdannes til å jobbe praktisk klinisk med brukere i barneverntjenester eller institusjon.

Fylkesmannen i Innlandet foreslår at forskriften generelt styrkes på konkrete ferdigheter i barnevernsarbeid, spesielt kartleggings- og utredningskompetanse, endringsarbeid og juridisk kompetanse, særlig med tanke på de vurderinger EMD har gjort av norsk saksbehandling i nylige dommer. Det stilles store krav til barneverntjenestens utredning, vurderinger, tilstrekkelige hjelpetiltak, dokumentasjon og begrunnelser.

Det bør vurderes om forskriftene på de to masterutdanningene kan samordnes mer, med utgangspunkt i utkastet for masterutdanningen i barnevern. Forslaget bør tydeliggjøre kompetansebehovene til kandidater som ikke har bakgrunn som barnevernspedagog.

Forskjellen i kravene til juridisk kompetanse i den andre masterutdanningen er påfallende. Dersom det er meningen at de med masterutdanning i barnevernsarbeid skal jobbe med saksbehandling og arbeid rettet mot enkeltbrukere, ikke kun fagutvikling, bør forskriften styrkes på juridisk kompetanse. Kapittel 4 i forslaget til forskrift for masterutdanning i barnevern er et godt utgangspunkt.

Paragraf 8 i forslaget, kandidatens ferdigheter i barnevernsarbeid, legger mye vekt på å analysere og forholde seg kritisk til ulike forhold. Forslaget bør operasjonaliseres mer i tråd med § 5 i forslaget til forskrift for masterutdanning i barnevern. Dette særlig sett i sammenheng med kandidatenes utdanningsbakgrunn med andre fag enn barnevernpedagogikk.

2) Paragraf 8 bokstav h bør konkretiseres dersom den beholdes, f.eks: kan bruke forsvarlig skjønn, og synliggjøre og vurdere usikre faktorer og faglige og verdimessige motsetninger

8) Det er kritisk at kompetansen på jus styrkes i barnevernet. Vi foreslår et klart krav og at kompetansen sikres gjennom en nasjonal eksamen i jus.

Med hilsen

Ida Kjerschow Harstad (e.f.)

avdelingsdirektørMarit Andrine Tunheim

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent