Høringssvar fra Barne-, ungdoms- og familieetaten, region øst

Dato: 30.09.2020

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region øst (Bufetat) viser til høring av forskrifter om nasjonale retningslinjer for barnevernsfaglige masterutdanninger. Bufetat, region øst støtter kunnskapsdepartementets forslag til forskrifter for barnevernsfaglige masterutdanninger.

Til departementets høringsspørsmål om eventuell manglende kompetanse i høringsutkast til forskrift mener Bufetat, region øst det i tillegg bør forskriftsfestes et krav om at kandidatene må ha kunnskap om nettverksinvolverende metoder som inkluderer utvidet familie og nettverk. Krav om at barneverntjenesten skal legge til rette for bruk av verktøy og metoder for nettverksinvolvering fremkommer av bvl. § 4-22. Vi mener dette bør gjenspeiles også i forskriftene.

Med vennlig hilsen

Ingrid H. Pelin Berg

Regiondirektør