Forsiden

Høringssvar fra Sandnes kommune

Dato: 30.09.2020

Høringssvar fra Sandnes kommune:

Sandnes kommune viser til brev fra Kunnskapsdepartementet datert 19.06.20 vedr høring til forskrifter for masterutdanninger med frist 30.09.2020. Høringssvaret er utarbeidet i samarbeid med ledergruppen i barneverntjenesten før det ble sendt til politisk behandling i kommunen. Uttalelsen er i noen grad en generell tilbakemelding, samt en utdypning på det departementet ber om innspill på. Sandnes kommune er positive til en økt kompetanse innenfor barnevernsområdet.

Det er planlagt 2 ulike Masterutdanninger, men en mener det må komme tydeligere frem i tittel på utdanningene var som skiller disse fra hverandre. Sandnes kommune mener at læringsutbytte beskrivelsene i hovedsak dekker behovet for kompetanse i barnevernet.

Sandnes kommune vil allikevel komme med følgende innspill til mangler en ser i forslag til forskrifter;

- Kompetanse på brukermedvirkning og relasjonsarbeid er manglende. Det å kunne bygge allianser med barn og familier for å få til endringsarbeid, samt å kunne skape trygghet er sentralt i arbeidet.

- Kompetanse på etikk og etiske refleksjoner bør også komme tydeligere frem.

Programgruppene har ikke foreslått krav om praksisstudier, men forutsetter at de fleste kandidater har gjennomført praksisbasert veiledning i kommunalt barnevern eller barnevernsinstitusjon før de starter masterutdanningen.

Sandnes kommune mener forutsetningen som ligger til grunn ikke stemmer med realiteten og at analytisk, klinisk og kritiske ferdigheter ikke i tilstrekkelig grad kan oppøves i studiesituasjonen. Det bør derfor legges til rette for praksis i begge masterutdanningene, da dette også vil være en praksis som er tettere opp til at kandidatene skal ut i arbeid.

Sandnes kommune støtter forslaget om at andre som har bachelor i innenfor andre fagområder må ha relevant praksis som opptakskrav.

Vedtak: Utvalg for oppvekst har behandlet høringen i møte 29.09.2020 og støtter høringssvar slik det foreligger. Vedtaket var enstemmig. Svar sendes Kunnskapsdepartementet innen fristen 30.09.2020