Forsiden

Høringssvar fra Unio

Dato: 30.09.2020

Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i barnevern og forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i barnevernsarbeid – høringssvar fra Unio

Unio takker for muligheten til å avgi høringssvar om dette temaet. Unios medlemsforbund Akademikerforbundet (som blant annet organiserer barnevernspedagoger) har bidratt til Unios høringssvar.

Unios innspill er av overordnet karakter, og vi viser derfor til Akademikerforbundets høringssvar for mer utfyllende innspill til saken. Vi viser videre til Unios høringssvar om kompetanse i barnevernet fra juni i år, avgitt til Barne- og familiedepartementet.

Unio har arbeidet i flere år for masterutdanning i barnevern og er glad for at regjeringen nå planlegger for kompetanseheving i barnevernet gjennom masterutdanninger i barnevern og barnevernsarbeid.

Masterutdanning i barnevern – svar på høringsspørsmål

Spørsmål 1 - I hvilken grad vurderes læringsutbyttebeskrivelsene i utkastet til forskrift å dekke behovet for kompetanse i barnevernet?

Unio mener at nivået og kompetanseoppbyggingen som ligger i forslaget er god, og at det vil være en reell faglig progresjon for en barnevernspedagog å ta den foreslåtte masteren.

Unio mener likevel at det best egnede løpet for å sikre en mer systematisk klinisk praksis, god kompetanse i analysearbeid og økt tillit til barnevernspedagoger er en femårig fagintegrert master for barnevernspedagogene. Et femårig fagintegrert løp sikrer sammenheng i utdanning, praksis og veiledning på en bedre måte enn en 3+2-utdanning. Også gjennomføring av praksis kan gjøres på en mer hensiktsmessig måte i en femårig utdanning.

Spørsmål 7 - Vi ber om høringsinstansenes innspill på en mulig innføring av nasjonal deleksamen i jus for de barnevernsfaglige masterutdanningene

Unio mener ikke at det bør innføres en nasjonal deleksamen i jus for de barnevernsfaglige masterutdanningene. Jus er, og bør være, en fagintegrert del av utdanningen, og bør ikke løftes ut av utdanningen.

Spørsmål 8 - Vi ber høringsinstansene særlig vurdere om det bør forskriftsfestes krav til praksis i utdanningene eller om dette kan vurderes ved den enkelte utdanningsinstitusjon?

Unio mener at en klinisk orientert praksis bør forskriftsfestes i masterløpet.

Masterutdanning i barnevernsarbeid – svar på høringsspørsmål

Spørsmål 1 - I hvilken grad vurderes læringsutbyttebeskrivelsene i utkastet til forskrift å dekke behovet for kompetanse i barnevernet?

Unio støtter innføringen av to mastergrader som kvalifiserer for arbeid i barnevernet. Ved innføringen av en slik mastergrad sikres tverrfagligheten i barnevernet samtidig som riktig kompetanse bygges opp til det beste for barn, unge og familier.

Spørsmål 10 - Har du/dere andre innspill enn det dere allerede har gitt ovenfor?

Unio mener det er vesentlig at barnevernspedagoger ikke skal tas opp til dette masterprogrammet. Den tverrfaglige masteren vil være til dels overlappende med den utdanningen barnevernspedagogen har gjennom sin allerede fullførte bachelorutdanning.

Vennlig hilsen

Unio

Vedlegg