Høringssvar fra Sex og samfunn

Dato: 30.09.2020

Oslo, 30.09.20

Innspill til forslag til forskrifter om nasjonale retningslinjer for barnevernsfaglige masterutdanninger

Sex og samfunn vil takke for mulighet til å komme med innspill til forslag til forskrifter om nasjonale retningslinjer for barnevernsfaglige masterutdanninger.

Om Sex og samfunn

Sex og samfunn ble etablert i 1971 og er Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Sex og samfunns driver klinisk, undervisnings- og formidlingsarbeid, der den kliniske delen av arbeidet inkluderer Norges største klinikk for seksuell helse.

I 2019 hadde vi 29 000 besøk på klinikken, hvorav om lag 14 000 tok selvtest og i underkant av 15 000 møtte til timekonsultasjon. I tillegg besvarte vi om lag 8 200 henvendelser fra hele landet på epost og telefon. Henvendelsene kommer i hovedsak fra unge, foreldre og fra helsepersonell.

Sex og samfunns chat besvarte totalt 10 694 samtaler i 2019. Tjenesten nådde ut til personer fra alle landets fylker. Majoriteten av brukerne, totalt 45 %, var i aldersgruppen 20-25 år. I 2018 utviklet vi en chatbot som skal svare på spørsmål knyttet til prevensjon. Vår chatbot mottok i 2019 i underkant av 18 000 henvendelser.

Erfaringer fra vårt kliniske arbeid genererer bred kunnskap som videreformidles til øvrige aktører på feltet. Sex og samfunn gjennomfører ulike opplæringstiltak. Vi er blant annet, på vegne av Utdanningsetaten, leverandør av seksualitetsundervisning til alle elever på 9. trinn i Oslo kommune. Vi holder også opplæring om prevensjon ved høgskoler og universiteter med utdanningsforløp innenfor helsefag, og vi tilbyr kurs med et bredt utvalg tema, inkludert trans*tematikk, personer som kjøper sex, hiv/aids, sexologi, seksuelt overførbare infeksjoner og prevensjon, tilpasset ulike deltakergrupper.

Sex og samfunn gjennomfører tiltak som fagutvikling og kunnskapsspredning blant annet gjennom hospiteringsordning for helsepersonell, utvikling av Metodebok for seksuell helse, eMetodebok.no og drift av nettside med faglig informasjon og faktaopplysninger om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Gjennom vårt påvirkningsarbeid bidrar vi til å sette dagsorden både politisk og i mediene, lokalt og nasjonalt, og påvirkningsarbeidet er en stadig større del av vår virksomhet.

Vårt innspill

Sex og samfunns innspill er begrenset til spørsmål 5 for masterutdanning i både barnevern og barnevernsarbeid: Er det kompetanse som mangler i høringsutkastet til forskrift? I så fall hvilke?

Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i barnevern inkluderer følgende:

§ 5. Barnevernsfaglig kompetanse – Ferdigheter. Kandidaten:

c. kan gjennomføre samtaler med barn som er utsatt for vold, seksuelle overgrep og/eller annen omsorgssvikt på en selvstendig måte

§ 13. Utredning, analyse og beslutning om tiltak knyttet til barnets

omsorgssituasjon – Kunnskap. Kandidaten:

c. har avansert kunnskap om seksuelle overgrep og vold, herunder risiko og trusler knyttet til bruk av internett og sosiale medier

Bortsett fra dette kan vi ikke se at forslagene til forskrift inkluderer noe på seksualitet og seksuell helse, noe vi mener er uheldig. Sex og samfunn mener det er viktig at de av oss som arbeider med barn og unge innehar riktig kompetanse, noe som er en utslagsgivende del av det forebyggende og helsefremmende arbeidet, både når det gjelder fysisk, psykisk og seksuell helse. Det er avgjørende at alle som jobber med barn og unge innehar kompetanse om seksualitet og seksuell helse, og at dette ikke skal begrenses til vold og seksuelle overgrep. Vi er enige i at kunnskap knyttet til internett og sosiale medier er viktig, men mener også her at det bør være snakk om både et forebyggende og helsefremmende perspektiv, og at det bør inkludere helse generelt, ikke kun begrenses til vold og seksuelle overgrep.

Med vennlig hilsen

Maria Røsok, daglig leder

Tore Holte Follestad, assisterende daglig leder

Vedlegg