Forsiden

Høringssvar fra UiB/Psykologisk Fakultet

Dato: 29.09.2020

Høringsuttalelse om «Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i barnevern» fra Det psykologiske Fakultet, Universitetet i Bergen

Psykologisk fakultetet vurderer forslaget som et viktig og sterkt ønskelig tiltak for å øke kompetanse og kunnskapsnivå i barnevernet. Vi ønsker velkommen den vektleggingen av psykologi og jus som forslaget til retningslinjer anbefaler. Både kunnskap om barns utvikling – med vurdering av risiko og behov for beskyttelse – og juridiske rammer og rettsanvendelse er vesentlig her. Læringsutbyttebeskrivelsene i utkastet vurderes etter vårt syn å i stor grad dekke behovet for kompetanse i barnevernet.

Læringsutbyttebeskrivelsene er etter vårt syn formulert på en måte som gjør at barnevernet kan stille tilstrekkelig like forventninger til kandidater uavhengig av lærested. Graden av detaljering virker rimelig, ut fra et det her er viktig å sikre samme nivå av kompetanse for kandidater ut-eksaminert ved de ulike lærestedene. Samtidig gir forskriften etter vårt syn tilstrekkelig rom for faglig autonomi til at lærestedene kan gjøre valg av teoretiske innfallsvinkler, tematisk og metodisk vektlegging til at mangfold i faglige ståsted og tilnærming innen barnevernsfeltet ivaretas. De ulike lærestedene vil ha mulighet til å utforme mastere med noe ulik profilering, noe vi betrakter som positivt.

Vi tenker at det er formålstjenlig med en nasjonal deleksamen i jus for de barnevernsfaglige masterutdanningene. Dette er område hvor hensynet til å sikre likt nivå av kompetanse er svært viktig. Akkurat på dette området vurderes den ikke å komme i konflikt med lærestedenes autonomi, da hensyn til ulikhet i teoretisk tilnærming ikke spiller like sterkt inn her.

Vår vurdering er at det ikke er formålstjenlig med krav om praksisstudier i utdanningen. Samarbeid med praksisfeltet kan utformes på flere måter, i tråd med lærestedets faglige profil og pedagogiske tilnærming. I tillegg er det nå en forventning om internasjonal studentutveksling, noe som erfaringsvis fordrer en viss fleksibilitet i utformingen av studieprogram.

Psykologisk fakultet har endel kommentarer til læringsmålenes innhold og nivå-beskrivelser, som vi her vil knytte til konkrete læringsutbyttebeskrivelser i forslaget til retningslinjer:

Kapittel 1. Virkeområde og formål

§ 2. Formål med utdanningen

«Integrasjonen av ulike fagdisipliner, som psykologi, juss, pedagogikk og sosiologi, foregår gjennom hele utdanningsforløpet»

Kommentar: Hvordan kommer fagfeltene pedagogikk og sosiologi til syne i beskrivelsene av læringsutbytte (LUB)?

«Utdanningen skal integrere teori, empiri samt ferdighetstrening, og skal kvalifisere til tittelen master i barnevern.»

Kommentar: Vi er enige i at teori, empiri og ferdighetstrening er sentrale hjørnestener i kjernekompetansen utdanningen skal føre til. Derfor savner vi begrepet empiri i LUBene under ferdigheter, der setningen «kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger» går igjen. Her bår begrepet «empiri» inn, på linje med «teori». Se ellers senere kommentar med forslag til revisjon av denne setningen som helhet, med begrunnelse.

Kapittel 2. Læringsutbytte for kompetanseområdet barnevernsfaglig kompetanse

Kommentar: Overordnet: Kapittel 2 og kapittel 5 gir i overskriftene en tydelig beskrivelse av to ulike kompetanseområder. Men LUBene under Kunnskap, kap. 5, blir en gjentakelse av LUBene under Kunnskap kap. 2. Dette kommenteres mer utdypende under omtale av kap. 5.

§ 4. Barnevernsfaglig kompetanse – Kunnskap

Pkt a: «har avansert kunnskap om risiko- og beskyttelsesfaktorer i familien og samfunnet knyttet barn, unge og familien i utsatte livssituasjoner»

Kommentar: Risiko og beskyttelsesfaktorer kan også være relatert til barnet selv. Foreslår å reformulere til: «risiko og beskyttelsesfaktorer relatert til barnet, familie og samfunn»

Pkt b «har avansert kunnskap om områdene omsorgssvikt, vold og overgrep, kriminalitet, rus, psykisk helse og utenforskap hos barn, unge og foreldre»

Kommentar: Dette er en oppramsing av ulike risikofaktorer omtalt mer generelt i pkt a («har avansert kunnskap om risiko- og beskyttelsesfaktorer i familien og samfunnet knyttet barn, unge og familien i utsatte livssituasjoner»), er dette hensiktsmessig?

§ 5. Barnevernsfaglig kompetanse - Ferdigheter

  1. kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger og selvstendig kommunisere med og samarbeide med barn, unge og foreldre i utsatte livssituasjoner

Kommentarer:

  • Foreslår å bytte ordet «analysere» med ordet «anvende». Begrunnet i at denne utdanningen primært skal forberede kandidaten til klinisk/praktisk arbeid med utsatte barn og deres familier. Derfor er det å kunne anvende eksisterende kunnskapsgrunnlag mer sentralt enn å kunne analysere dette.

  • Foreslår å sette inn begrepet «empiri» etter begrepet «teori». Dette stemmer overens med Formål med utdanningen, som beskrevet i kapittel 1. Videre er det av stor betydning at kunnskapsgrunnlaget for utøvelsen av barnevernfag inkluderer empirisk kunnskap der dette er tilgjengelig.

  • Det er uklart hva som menes med å «analysere… fortolkninger». Foreslår å fjerne «fortolkninger»

  • Oppsummert foreslår vi å endre denne innledende setningen til: «Kan anvende eksisterende teorier, empiri og metoder, og selvstendig kommunisere med og samarbeide med barn, unge og foreldre i utsatte livssituasjoner». Denne reviderte setningen erstatter opprinnelig setning der den går igjen, gjennom dokumentet.

§ 5. Barnevernsfaglig kompetanse - Ferdigheter pkt b, c og d:

Kommentar: «relasjonell kompetanse/samtale /veiledning»: Disse ferdighetene må gjenspeiles i egne punkter under Kunnskap. Disse mangler nå. Derfor henger ikke Kunnskap og Ferdigheter godt sammen

§ 6. Barnevernsfaglig kompetanse - Generell Kompetanse

pkt b: kan analysere og anvende barnevernfaglige kunnskapsbaserte metoder

Kommentar: Denne generelle kompetansen ser ut til å henge tettere sammen med kompetansemålet i kap. 3.

Kapittel 3. Læringsutbytte for kompetanseområdet innovasjon, kritisk tenkning og kunnskapsbasert praksis

§ 8. Innovasjon, kritisk tenkning og kunnskapsbasert praksis – Ferdigheter

Pkt b: kan analysere hjelperrollen i komplekse situasjoner og hvordan ulike aktører

bidrar i et tverrprofesjonelt samarbeid

Kommentar: Dette LUB trenger utdypning, og vektlegging av barnevernspedagogens rolle i samhandling/tverrprofesjonelt samarbeid. Dette krever rollebevissthet, egenrefleksjon og kommunikasjonsferdigheter. Se for eksempel formulering i retningslinjer for psykologutdanning, kap. 7, pkt g

Kapittel 5. Læringsutbytte for kompetanseområdet utredning, analyse og beslutning om tiltak knyttet til barnets omsorgssituasjon

§ 13. Utredning, analyse og beslutning om tiltak knyttet til barnets omsorgssituasjon – Kunnskap:

Kommentar: Denne headingen peker mer mot vurdering av ulike metoder for kartlegging, hvordan syntetisere informasjon, og kobling mellom behov og tiltak. Derfor blir underpunktene a-c under noe løsrevet, og ser mer ut som en videreføring/konkretisering av LUBene for Kapittel 2. Foreslår revisjon av LUBene for dette kompetanseområdet, som konkretiserer hva utredning, analyse og beslutning om tiltak knyttet til barnets omsorgssituasjon innebærer i barnevernfaglig kontekst.

For øvrig vil vi peke på at Kunnskap-LUBene under kapittel 5:

Kandidaten

a. har avansert kunnskap om barnets utvikling og psykiske helse

b. har avansert kunnskap om ulike former for omsorgssvikt; mulige

årsakssammenhenger uttrykk og konsekvenser

c. har avansert kunnskap om seksuelle overgrep og vold, herunder risiko og

trusler knyttet til bruk av internett og sosiale medier

Er en gjentakelse av/overlapper med Kunnskap-LUBene under Barnevernsfaglig kompetanse:

Kandidaten

a. har avansert kunnskap om risiko- og beskyttelsesfaktorer i familien og samfunnet knyttet barn, unge og familien i utsatte livssituasjoner

b. har avansert kunnskap om områdene omsorgssvikt, vold og overgrep, kriminalitet, rus, psykisk helse og utenforskap hos barn, unge og foreldre

Vi foreslår en sortering her, der det tydeliggjøres hva som er LUBer for kompetanseområdet Barnevernfaglig kompetanse, og hva som er LUBene for kompetanseområdet Utredning, analyse og beslutning om tiltak knyttet til barnets omsorgssituasjon. Som vi peker på i vår forrige kommentar, foreslår vi at det i kapittel 5 utformes LUBer som er tettere knyttet til kompetanseområdet kapittelets overskrift omtaler.

§ 15. Utredning, analyse og beslutning om tiltak knyttet til barnets omsorgssituasjon - Generell kompetanse

Pkt b: kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å sikre at barn og unge som

lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig

hjelp og omsorg til rett tid

Kommentar: Også her, er dette en beskrivelse av generell kompetanse som man vil kunne forvente ifbm LUBene i Kapittel 2.