Forsiden

Høringssvar fra RIO - en landsdekkende brukerorganisasjon

Dato: 30.09.2020

Høringsspørsmål - forslag til forskrift om retningslinje for masterutdanning i barnevernsarbeid, og masterutdanning i barnevern.

Svar på de spørsmål som oppfattes relevante.

Det er mulig å svare generelt eller på andre tema under siste spørsmål.

1) Utkastet til forskrift må blant annet ses i sammenheng med regjeringens høringsnotat om kompetanse i barnevernet, der det foreslås å innføre krav om mastergrad for visse oppgaver i barnevernet. I hvilken grad vurderes læringsutbyttebeskrivelsene i utkastet til forskrift å dekke behovet for kompetanse i barnevernet? Ikke relevant

2) I hvilken grad vurderes utkast til forskrift å være i tråd med brukernes fremtidige behov for kompetanse i tjenestene? Vi ber særlig brukerorganisasjoner gi innspill på dette spørsmålet.

Opplæring og tilegning av kunnskaper om rus og psykisk helse bør heves betraktelig gjennom utdanningsforløpet for arbeid i barnevernet. Barneverntjenesten kommer ofte i kontakt med familier der rus er involvert, enten på tidspunktet kontakten opprettes, eller tidligere i livet til en eller begge foreldrene.

RIO er kjent med at mange foreldre som har utfordringer med rus og/eller psykisk helse utfordringer kvier seg for å kontakte hjelpeinstanser i frykt for at barneverntjenesten skal bli varslet.

Dette skyldes blant annet at de har erfaring med at kompetansen om rus og psykisk helse er for dårlig i barneverntjenesten. Noe som er bekymringsfullt siden det kan føre til at foreldre som har behov for hjelp til sine egne, eller sine barns utfordringer, ikke vil få hjelpen de har behov for før det har gått så langt at konsekvensene blir veldig store for familiene det gjelder.

Det kan vise seg i form av barn som har vært nødt til å leve med store familiebelastninger over lang tid, slik at deres behov for tiltak blir større og mer inngripende enn om hjelpen hadde kommet tidligere. I ytterste konsekvens kan det, som i utgangspunktet ville vært en veiledning- eller avlastningssituasjon, eskalere til at veldig inngripende tiltak, som f.eks. omsorgsovertakelse, blir løsningen.

Videre er vi kjent med at foreldre som har hatt utfordringer knyttet til rusbruk tidligere i livet, blir stigmatisert gjennom sin kontakt med barneverntjenesten. Det gjenspeiler at kunnskapen om rusbehandling og Recovery i barneverntjenesten generelt er for dårlig.

Vi mener derfor det bør være et krav om at den enkelte har evne til å skille problematisk rusbruk fra ikke-problematisk rusbruk, og at kunnskapene studenter tilegner seg gjennom utdanning rammer bredere enn kun problematikk forbundet med rusbruk.

Det er mye kompetanse å hente hos ulike brukerorganisasjoner. Å involvere brukerrepresentanter i utdanningsforløpene kan bidra til økt kunnskap, både om rus og om recovery. Videre kan dette være en god måte å gjøre (fremtidige) ansatte i barneverntjenesten kjent med hvilke brukerorganisasjoner som eksisterer, og se muligheten for å søke kunnskapsutveksling og samarbeid med disse.

3) Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonenes behov for autonomi (mulighet for lokal tilpasning)? Vi ber særlig utdanningsinstitusjonene gi innspill på dette spørsmålet. Ikke relevant

4) Formålet med forskriften er å sikre at kandidater med samme utdanning får samme sluttkompetanse uavhengig hvilken utdanningsinstitusjon de er utdannet ved. Hvordan vurderes dette å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Ikke relevant

5) Er det kompetanse som mangler i høringsutkastet til forskrift? I så fall hvilke? Ikke relevant

6) Er det innhold som bør tas ut eller nedtones i utdanningen? I så fall hva: Ikke relevant

7) I kapittel 5 Opptakskrav, studiets oppbygning og praksisstudier er det beskrevet opptakskrav til masterutdanning i barnevernsarbeid. Vi ber høringsinstansene vurdere hvorvidt forskriften bør omtale opptakskrav og hva opptakskravene eventuelt bør være. Ikke relevant

8) Det er foreslått nasjonal deleksamen for utdanningene. Vi ber om høringsinstansenes innspill på en mulig innføring av nasjonal deleksamen i jus for de barnevernsfaglige masterutdanningene Ikke relevant

9) Praksisstudier kan beskrives i forskriften, men skal da beskrives på et overordnet nivå. Detaljert beskrivelse av praksisstudiene skal skje ved den enkelte utdanningsinstitusjon. Det er ikke lagt inn krav om praksisstudier i utdanningene. Utdanningsinstitusjonene kan likevel tilby praksisstudier som en del av utdanningene. Vi ber høringsinstansene særlig vurdere om det bør forskriftsfestes krav til praksis i utdanningene eller om dette kan vurderes ved den enkelte utdanningsinstitusjon? Ikke relevant

10) Har du/dere andre innspill enn det dere allerede har gitt ovenfor? Nei

Vedlegg