Forsiden

Høringssvar fra Senja kommune v/Barne- og familietjenesten

Dato: 30.09.2020

Senja kommune er positiv til at det blir mer fokus på analytisk arbeid og forskning, men det savnes et ytterligere fokus på relasjonsarbeid. Det er svært bra at juridisk kompetanse får et eget fokus i utdanningen, og da særlig i forhold til de som skal jobbe i kommunalt barnevern.

Svar på høring Forslag til forskrift om retningslinje for masterutdanning i barnevernsarbeid og master i barnevern:

4: Det vurderes at læringsutbyttebeskrivelsene langt på vei sikrer at kandidater får samme sluttkompetanse uavhengig hvilken utdanningsinstitusjon de er utdannet ved. Utfordringen, slik vi ser det, vil være at utdanningsinstitusjonene har relativt store muligheter for lokal tilpasning.

7: Forskriften bør omtale opptakskrav, og disse bør være fullført 3- årig bachelorutdanning som gir yrkestittel sosionom, vernepleier eller barnevernpedagog, og med minimum ett års relevant yrkeserfaring. Senja kommune mener at det ikke skal være opp til den enkelte utdanningsinsitusjon å vurdere opptak av andre yrkesgrupper.

8: Senja kommune er positiv til en nasjonal deleksamen i jus for de barnevernfaglige masterutdanningene.

9: Formålet med forskriften er å sikre at kandidater med samme utdanning får samme sluttkompetanse uavhengig av hvilken utdanningsinstitusjon de er utdannet ved. Slik vi vurderer det bør også praksis være et forskriftsfestet krav, og ikke opp til den enkelte utdanningsinstitusjon. Forskning og teoretisk kunnskap kan ikke erstatte verdien av å lære i praksis. De fleste studenter tilkjennegir at de har for lite prakis, og arbeidsgiver opplever at det er stor virkelighetsforskjell mellom teori og praksis. En del av de nyutdannete opplever dette spriket så stort at de velger seg bort fra feltarbeid i barnevernet. Det foreslås å øke andel prakis til å gjelde store deler av 3. eller 4. år, og at det settes i et lignede system som politipraksis.